Har du skadet deg i en fritidsulykke? Da bør du lese dette.

Mange er klar over at man er forsikret dersom man blir utsatt for en ulykke på arbeidsplassen eller i trafikken. Men vet du at du også kan være forsikret for ulykker som skjer på fritiden?

Kristin Haukedal - erstatning etter fritidsulykke

Advokatfullmektig Kristine Haukedal har mange klienter som er blitt skadet på fritiden. Hun synes forsikringsselskapenes rådgivende leger er altfor strenge i sine vurderinger av skadene, og anbefaler alle som har fått et tilbud fra selskapet om å kontakte spesialisert advokat for en gratis vurdering av erstatningstilbudet. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Private ulykkesforsikringer

Ved fritidsulykker er det normalt ikke noen ansvarlig skadevolder. For å være forsikret i slike tilfeller må man derfor som hovedregel tegne egen ulykkesforsikring.

-I motsetning til for eksempel yrkesskadeforsikringen, er ikke denne typen forsikringer lovpålagte, og det er derfor opp til hver enkelt av oss om vi vil forsikre oss mot fritidsskader eller ikke, forteller advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat 1, Kristine Haukedal.

Hun arbeider spesialisert med personskadesaker, og er daglig borti ulike typer fritidsulykkeforsikringer. Mange tar kontakt med oss fordi de vet at de har en ulykkesforsikring, og trenger bistand ovenfor det ansvarlige forsikringsselskapet.

-Ofte viser det seg imidlertid at mange også er dekket via en rekke andre ordninger som man ikke var klar over, forteller Haukedal.

Ulykkesforsikring via andre ordninger

Den lovpålagte yrkesskadeforsikringen skal sikre deg mot økonomisk tap for skader du blir påført i arbeidstiden. Enkelte arbeidsgivere har imidlertid også tegnet ulykkesforsikringer for sine ansatte. Dette innebærer at du kan være dekket for skader som skjer på jobb, på vei til eller fra jobb, og på fritiden.

-Man kan også være dekket gjennom for eksempel reiseforsikring, kredittkort, fagforening, eller til og med ektefelle/samboer forteller Haukedal. -Mange aner imidlertid ikke at disse dekningen finnes, og jeg arbeider stadig med saker hvor det viser seg at det foreligger flere ulike ulykkesforsikringer som kan gi utbetaling.

Vilkårene under disse forsikringene kan være svært ulike. Haukedal forklarer at dette kan føre til at man får gode utbetalinger under enkelte forsikringsdekninger, mens andre ikke gir utbetaling i det hele tatt. -Det er likevel viktig at man melder inn skaden sin til alle forsikringsdekninger man har så snart som mulig, slik at man unngår at sakene foreldes.

Fritidsulykker kan utløse rett til betydelige forsikringsutbetalinger, men det er viktig å ha oversikt over hvilke forsikringer en har og melde fra til selskapet i tide. Foto: Shutterstock

Hva kan man få erstatning for under en ulykkesforsikring?

Hva man kan få dekning av i en ulykkesforsikring, varierer i hvert enkelt tilfelle.

Behandlingsutgifter
Behandlingsutgifter dekkes hos de aller fleste ulykkesforsikringer, forklarer Haukedal. –Dersom du faller på isen og brekker en arm eller ankel, og du i ettertid trenger smertestillende medisiner eller behandling for å bli bra igjen, er dette typiske eksempler på hva man kan få dekket under en fritidsulykkesforsikring. Hvor mye og hvor lenge etter skaden slike utgifter dekkes, varierer stort mellom de ulike forsikringstypene.

Menerstatning
I tillegg til utgiftsdekning gis det normalt også menerstatning for varig medisinsk invaliditetsgrad. – Dette skal dekke opp for et ikke-økonomisk, velferdsmessig tap. Menerstatningen skal veie opp for tapt livsutfoldelse som skaden har gitt og vil gi i fremtiden.

Den varige medisinske invaliditetsgraden fastsettes i prosent av en lege som er spesialist på den konkrete skadetypen. Dette kan først fastsettes etter at skaden er å betegne som varig og stabil, som normalt vil være mellom ett og to år etter ulykken. Mange forsikringsselskaper anvender egne rådgivende leger til å fastsette invaliditetsgraden, og dette kan få stor betydning for erstatningsutmålingen.

-Vår oppgave er å sørge for at våre klienter får en ordentlig og objektiv vurdering fra en spesialist som ikke har nær tilknytning til forsikringsselskapene, forklarer Haukedal. -Dessverre er det ofte slik at spesialister som arbeider for forsikringsselskapene setter lavere invaliditetsgrader enn det utenforstående spesialister gjør. Fastsettelsen av invaliditetsgrad kan utgjøre forskjellen på om du får utbetaling under forsikringen eller ikke.

-Enkelte forsikringer gir utbetaling ved varig medisinsk invaliditetsgrad på minst 10 eller 15 %, mens andre forsikringer gir utbetalinger fra første prosent, ifølge Haukedal. Hun forteller at også forsikringssummen på de ulike forsikringene kan variere stort. Dette kan gi små utbetalinger under enkelte forsikringer, og betydelig større utbetalinger under andre forsikringer.

Uføregrad
-En annen ting man kan få erstatning for etter en ulykkesskade, er dersom ulykken har ført til en eller annen uføregrad. Dersom du for eksempel blir påført en skade som gjør at du blir 50% ufør, vil enkelte forsikringer gi en standardisert erstatning for dette.

-Det kan være vanskelig å få oversikt over hvilke forsikringer man faktisk er dekket av, og hva man har krav på etter de ulike forsikringene, sier Haukedal.

 

Vi i PersonskadeAdvokat1 arbeider spesialisert med personskadesaker, og har lang erfaring med å bistå personer som har vært utsatt for fritidsulykke. Vi vet hvilke ordninger du kan være forsikret gjennom, og hvilke forsikringer som kan komme til anvendelse i din sak. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale og gratis vurdering av din skadesak.

Her kan du lese mer om erstatning etter fritidsskader.

Gratis vurdering av din sak.