Erstatning etter hodeskade

Hodeskader er skader som oppstår etter ulykker som fører til slag mot hodet. Ifølge opplysninger fra Norsk Helseinformatikk kan alle slag mot hodet gi kraniebrudd, hjernerystelse eller blødning på innsiden av hodeskallen. Noen blir fullt restituert etter en hodeskade, mens andre ulykker fører til varige skader. Undersøkelser tyder på at også milde hodeskader kan gi store hodeplager.

Advokat Kistin Sande - Erstatning etter hodeskader

Advokat Kristin Sande i PersonskadeAdvokat1 mener det er svært viktig at skadelidte blir utredet av spesialist med relevant kompetanse. Nevrologer eller fysikalskmedisinere med spesialkompetanse på hodeskader er særlig egnet til denne oppgaven. I de fleste tilfeller bør det også utføres nevropsykologisk undersøkelse, sier hun. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

– Det er ikke alltid lett å sette symptomer på hodeskade i sammenheng med en ulykke, forteller advokat Kristin Sande ved PersonskadeAdvokat1. Mange slike symptomer er lite synlige for omgivelsene, og blir ikke alltid plukket opp av helsevesenet. Særlig i slike tilfeller kan skadelidte ha behov for juridisk bistand for å ivareta krav og rettigheter i en etterfølgende erstatningssak.

Vanlige problemer etter hodeskade

En hodeskade viser seg forskjellig fra person til person. Noen har fysiske plager som er synlig for andre, for eksempel lammelser i ulike kroppsdeler, språkproblemer og økt trettbarhet.

Andre problemer kan være vanskelig å se for andre. Det er særlig de kognitive endringene som kan være mindre synlige for omgivelsene. Med kognitive funksjoner mener vi vår evne til å tenke, oppfatte og bearbeide informasjon gjennom sansene våre. En hodeskade kan føre til svikt i en eller flere av de kognitive funksjonene. Det kan gi seg utslag i dårlig konsentrasjon, dårlig hukommelse, manglende evne til å planlegge og resonnere. Noen opplever endring i personlighet og atferd, og blir mer aggressive eller passive. De kognitive plagene kan være minst like funksjonshemmende som en synbar ytre skade.

Det er ikke alltid at skadelidte selv er bevisst på endringer i personlighet eller andre kognitive funksjoner. Noen ganger er det de pårørende som opplever at personen oppfører seg annerledes. Andre ganger er skadelidte veldig klar over sine egne plager, men opplever at omgivelsene ikke tar problemene på alvor. For mange blir dette en tilleggsbelastning i hverdagen.

– Vi opplever at mange ikke blir bevisst på problemene før en stund etter ulykken, sier Sande. Ofte er de fysiske plagene i fokus den første tiden. Etter hvert som de mest kritiske skadene stabiliserer seg blir de personlighetsmessige endringene tydeligere. Noen opplever problemer når de forsøker seg tilbake i arbeid, eller prøver å leve livet som før.

Viktig med behandling og utredning

I saker med alvorlig synbar hodeskade blir den skadelidte ofte fulgt opp av sykehus og ulike rehabiliteringsinstanser. I andre tilfeller, hvor hodeskaden er mindre eller ikke oppdaget enda, er det mange som ikke får riktig behandling. Det er veldig viktig å opplyse om plagene til fastlegen. Legen kan da henvise videre til utredning eller rehabiliteringsopphold.

– I hodeskadesaker er det særlig viktig å bli utredet av spesialist med relevant kompetanse, forteller Sande. Noen hodeskader er synlige på bilder av hjernen, for eksempel ved CT eller MR. Det er likevel ikke alle skader som vises på bilder, og det er ofte behov for en nevrologisk undersøkelse for å stille riktig diagnose. En nevrolog kan avdekke om det er skader i nervesystemet, og gjennomfører mange ulike tester for å undersøke sansene og refleksene.

Det kan også være viktig med nevropsykologisk undersøkelse. En nevropsykolog undersøker om de psykologiske funksjonene er skadet, for eksempel hukommelse, oppmerksomhet og andre kognitive funksjoner.

– Informasjon fra pårørende er også viktig for å få et godt bilde av symptomene, forteller Sande. De påførende kan for eksempel være med på legetimer for å beskrive hvilke endringer de opplever hos skadelidte, eller skrive ned endringer de opplever i hverdagen.

Erstatning etter hodeskade

Mange hodeskader er vanskelig å oppdage og ofte kan de kognitive plagene få store følger for den som er skadet. Ikke sjelden er det de nærmeste pårørende som oppdager endringene først. Foto: Shutterstock

Erstatning etter hodeskade

Hodeskader kan føre til store økonomiske tap for den skadelidte. Noen faller ut av jobb, og går over på ytelser fra NAV. Hvis skaden er påført etter en ulykke kan skadelidte ha krav på erstatning fra ansvarlig forsikringsselskap, for eksempel etter arbeids- eller trafikkulykke. Det kan også være grunnlag for erstatning hvis hodeskaden skyldes en pasientskade eller voldshandling.

I mange saker kan det være aktuelt med ménerstatning hvis hendelsen har ført til varig og betydelig skade. Denne erstatningsposten omtales ofte som ikke-økonomisk tap.

En advokat vil kunne gi deg mer informasjon om hvilke rettigheter du har. Vi i PersonskadeAdvokat1 bistår mange skadelidte over hele landet i forbindelse med hodeskader etter yrkesskade, trafikkulykke og andre skadehendelser. Vi gir deg en kostnadsfri vurdering av din skadesak, og kan bistå deg i den videre saksbehandlingen. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, og vi kan gi deg informasjon om veien videre.

Medisinske kilder:
1. Norsk Helseinformatikk, URL https://nhi.no/forstehjelp/hode-og-rygg/hodeskade-alvorlig/.
2. Norsk Helseinformatikk, URL https://nhi.no/livsstil/egenomsorg/milde-hodeskader-kan-gi-store-hodeplager/.
3. Krogstad, Jan Magne, Kognitiv Rehabiliteringsenhet ved Sunnaas sykehus 2015, «Hva er ervervet hjerneskade?», URL https://www.sunnaas.no/Documents/Brosjyrer/Hva_er_ervervet_hjerneskade.PDF.

Gratis vurdering av din sak.