Alle vaksiner kan gi bivirkninger, og de fleste bivirkninger er heldigvis milde og går raskt over. Noen utvikler likevel mer omfattende og varige plager. Ifølge Norsk pasientskadeerstatning og VG var det 29 stykker som hadde søkt om erstatning for skader etter koronavaksinen per 11 mai.

I starten av mai hadde over 1,3 millioner fått første dose med vaksine, og Folkehelseinstituttet har anslått at alle voksne kan være fullvaksinerte til sommeren dersom alt går etter planen. Hvis du skulle utvikle varige plager etter å ha tatt koronavaksinen er det viktig å kjenne til muligheten for å søke erstatning.

Advokat Krstin Sande - Personskadeadvokat 1 AS

Senioradvokat Kristin Sande forteller at det foreligger en sterk økning i antall meldte erstatningssaker på grunn av koronavaksine. I denne artikkelen gjør hun rede for hvilke vilkår som må være oppfylt og hva du kan kreve i erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Når kan du kreve erstatning?

For skader etter koronavaksinen foreligger det et objektivt ansvar for staten. Det betyr at det ikke kreves at det er noe galt med vaksinen i seg selv, eller at det foreligger noen form for svikt ved gjennomføringen av vaksinen. Du har rett til erstatning uansett dersom de øvrige vilkår er oppfylt.

For det første må du være påført en varig skade av et visst omfang, eller et økonomisk tap som følge av skaden. Forbigående bivirkninger som ikke fører til noe tap vil ikke gi krav på erstatning.

Som ellers ved vaksiner vil bivirkningene etter koronavaksinen variere fra person til person. De som har søkt om erstatning etter å ha tatt koronavaksinen har så langt rapportert om svimmelhet, hodepine, smerter, blodpropp og psykisk belastning. Både fysiske og psykiske plager kan gi krav på erstatning. Det avgjørende er altså ikke hva slags type skade du er påført, men omfanget og de økonomiske konsekvensene av skaden.

For det andre er det et vilkår at skaden har gitt et økonomisk tap på minst kr. 10.000,- for at Norsk pasientskadeerstatning skal være ansvarlige. Dette gjelder ikke bare for skader etter vaksiner, men for alle sakstyper som omfattes av pasientskadeloven. Hvis skaden for eksempel har ført til enkelte legeutgifter, men utgiftene er under beløpsgrensen på
kr. 10.000,-, vil du altså ikke få utbetalt erstatning fra Norsk pasientskadeerstatning.

Lettere å få erstatning for skader etter anbefalte vaksiner

Krav på erstatning etter koronavaksinen skal rettes til Norsk pasientskadeerstatning. Norsk pasientskadeerstatning er en statlig instans som behandler erstatningskrav etter pasientskader, inkludert vaksineskader.

Ved spørsmål om erstatning går det skille mellom de vaksiner som inngår i det nasjonale vaksineprogrammet, og de som tas frivillig. For skader etter frivillige vaksiner må skadelidte selv sannsynliggjøre at han eller hun er påført en skade som gir krav på erstatning. Dette gjelder også for andre typer pasientskader. Det er altså skadelidte som har bevisbyrden i slike tilfeller.

Dette er annerledes ved skader etter vaksiner som inngår i det nasjonale vaksineprogrammet, slik koronavaksinen gjør. I disse tilfellene skal det være enklere å få gjennomslag for erstatning. Det er nok at vaksinen i vaksineprogrammet kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker. Dette følger av pasientskadeloven § 3 (2). Det betyr at det er Norsk pasientskadeerstatning som må sannsynliggjøre at det foreligger andre årsaker for å bli fri for ansvar – bevisbyrden snus.

Det er likevel viktig at plagene blir journalført hos lege og behandlere. Hvis du opplever bivirkninger som ikke går over bør du oppsøke lege, først og fremst for å få en medisinsk vurdering, men også slik at plagene blir nedskrevet i journalen. I en eventuell erstatningssak vil det være mye enklere å konstatere at vaksinen kan være årsak til skaden hvis det kan dokumenteres at bivirkningene oppstod etter vaksinen, og har vedvart over tid.

Det er også lurt å melde fra om bivirkninger til Statens legemiddelverk. Legen har i utgangspunktet plikt til å melde fra om alvorlige eller foreløpig ukjente bivirkninger på grunn av vaksine, men du kan også selv melde fra gjennom helsenorge.no.

Erstatning etter koronavaksine

Får du en skade av et visst omfang etter å ha tatt koronavaksine så er det viktig å vite at du kan ha rett på erstatning fra staten. Krav på erstatning etter koronavaksine skal rettes til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Hva kan du ha krav på?

Erstatningen skal dekke opp ditt økonomiske tap. Det kan for eksempel hende at skaden fører til midlertidig eller varig arbeidsuførhet. Det første året vil tapet vanligvis dekkes opp av sykepenger fra NAV. Hvis uførheten varer lengre enn ett år vil det bli nødvendig å gå over på andre ytelser fra NAV, og da vil det oppstå et inntektstap som kan kreves dekket.

Videre har du krav på å få dekket utgifter som følge av skaden. Det kan for eksempel være utgifter til lege, andre behandlere og medisiner.

Hvis skaden er varig og betydelig kan du også ha krav på erstatning for ikke-økonomisk tap, det som kalles ménerstatning. Ménerstatning skal kompensere for den tapte livsutfoldelsen som skyldes skaden.. Den medisinske invaliditeten som skaden utgjør må være minst 15 % for at den skal gi rett til ménerstatning. Invaliditetsgraden fastsettes av leger og spesialister.

Hvis du får medhold i at du har krav på erstatning vil du også ha krav på å få dekket rimelige og nødvendige utgifter til advokat i forbindelse med utmålingen av erstatningen. En advokat kan hjelpe deg å beregne korrekt erstatning.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og har lang erfaring med å bistå klienter i pasientskadesaker. Vårt kontor bistår klienter over hele landet.

Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.

Gratis vurdering av din sak.