Har du en yrkessykdom kan du ha krav på yrkesskadeerstatning sier advokat Mone Kööhler-Gjesteby i Personskadeadvokat1. De fleste vet hva en yrkesskade er, men yrkessykdommer er fortsatt et ukjent begrep for mange.

Mone Kööhler-Gjesteby har jobbet med yrkessykdommer i over 10 år , først i NAV Sentralt Yrkessykdomskontor og i de seneste 5 årene som fullmektig og advokat hos PersonskadeAdvokat1. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Hvilke sykdommer godkjennes som yrkessykdom?

En sykdom kan godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig eksponering i arbeid og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer. Dette kalles gjerne listesykdommer sier Kööhler-Gjesteby og eksempler på slike sykdommer er sykdommer som skyldes forgiftning eller annen kjemisk påvirkning, nedsatt hørsel som skyldes larm fra maskiner, verktøy, prosesser og annet og lungesykdommer som skyldes påvirkning av finfordelte stoffer.

Sykdommen må ha tilstrekkelig tilknytning til arbeidet og det må foretas en konkret vurdering av eksponeringen du har vært utsatt for, og årsakssammenhengen mellom eksponeringen og yrkessykdommen.

De vanligste yrkessykdommene er yrkesrelatert astma, kols, hørselsskade, tinnitus, eksem, allergier, løsemiddelskader og lungekreft, forteller Kööhler-Gjesteby.

Hvem er yrkesskadedekket?

Det er et vilkår at den skadelige påvirkningen har funnet sted mens du var yrkesskadedekket.

Arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Er du selvstendig næringsdrivende må du tegne egen yrkesskadeforsikring, dette gjelder både ovenfor forsikringsselskapet og Nav. Er du selvstendig næringsdrivende i AS er det tilstrekkelig å dokumentere at du har tatt ut lønn som ansatt sier Kööhler-Gjesteby. Dersom arbeidsgiver ikke har tegnet forsikring, kan krav rettes mot Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF), som behandler erstatningskrav fra uforsikrede arbeidstakere.

Særlig industriarbeidere, frisører, bakere, bønder, sveisere, rengjørere, billakkerere og platearbeidere er utsatt for yrkessykdommer. Foto. Shutterstock.

Hva har du krav på?

Fra forsikringsselskapet har du krav på å få dekket ditt økonomiske tap som følge av yrkessykdommen sier Kööhler-Gjesteby. Dette innebærer at du skal settes i samme situasjon som om sykdommen ikke hadde inntruffet. Følgende tapsposter er her aktuelle: påført inntektstap, grunnerstatning (tap i fremtidig erverv), påførte og fremtidige utgifter, hjemmearbeidstap og menerstatning.

Etter folketrygdlovens bestemmelser gir en godkjent yrkessykdom samme rettigheter som yrkesskader. For eksempel kan arbeidsavklaringspengene beregnes etter særlige regler dersom du har en yrkessykdom. Dersom du får en varig medisinsk invaliditet på minst 15 % har du rett på menerstatning. Dette er en erstatning for det medisinske menet, og erstatter et ikke-økonomisk tap. Størrelsen på erstatningen avhenger av invaliditetsgraden og grunnbeløpet og du kan velge mellom en engangsutbetaling eller en månedlig sum så lenge du lever.

Utgifter til advokat i en sak om erstatning etter yrkessykdom dekkes av forsikringsselskapet på samme måte som alle andre utgifter du har på grunn av sykdommen.
Vi i Personskadeadvokat1 har lang erfaring med å bistå i yrkessykdomssaker, og vi vet hva du som skadelidt har krav på. Vi ivaretar dine rettigheter og sørger for at du får en korrekt beregning av ditt tap.

Ta kontakt med oss allerede i dag for en uforpliktende samtale, og finn ut av hva vi kan hjelpe deg med videre.

Gratis vurdering av din sak.