Advokat Fredrik Reinsborg - Erstatning etter personskade som følge av vold

Advokat Fredrik Reinsborg har bistått Michal med erstatningssaken etter rettssaken. Hans arbeid har ført til at Pitrowski har fått nesten 5.5 millioner mer i erstatning, som er nesten 15 ganger mer i erstatning enn hva han først fikk utbetalt. Foto: PersonskadeAdvokat1

I 2013 ble Michal Piotrowski alvorlig skadet etter vold. I dag har han ca. 47 skruer i ansiktet og et 32 cm langt arr på magen.

Han kontaktet PersonskadeAdvokat1 (PA1) i 2015. På dette tidspunktet hadde han mottatt ca. 385.000,- i erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning (Kfv) og eget forsikringsselskap. I årene etter skaden har vi bistått med å sikre medisinsk utredning av skadeomfanget etter hendelsen. Vi har fremmet flere krav mot Kfv og forsikringsselskap. Bistanden har så langt gitt han kr. 5.491.838,- mer i erstatning. Michal er på tross av erstatningsoppgjøret satt i en vanskelig situasjon og vi jobber enda for å ivareta hans rettigheter. Denne artikkelen vil fortelle Michals historie. Den har også mål om å gi informasjon til mennesker med varig skade etter vold.

Michal kommer fra Polen hvor han er utdannet gartner og har arbeidet som snekker. Han jobbet noen år som murer i Tyskland, før han flyttet til Norge i mai 2010. Her fikk han raskt jobber som murer i entreprenørvirksomhet, tømrer på sagbruk og oppdrag innen skogsdriftarbeid. Han trivdes i Norge, men den 11.02.13 ble livet hans brått endret. Den kvelden ble han brutalt angrepet og mishandlet i sitt eget hjem.

Ble brutalt banket opp og etterlatt bevisstløs i egen leilighet med livstruende skader

I februar 2013 bodde Michal i en hybelleilighet i Hallingdalen. Han delte kjøkken og korridor med andre leiligheter. Sent søndag kveld kom en annen beboer inn til han. Naboen ville låne hans Playstation og penger. Michal sa nei og prøvde å få den andre til å gå. Inntrengeren dyttet han da mot TV-benken og slo og sparket gjentatte ganger. Michal falt i bakken og angriperen satte seg på skrevs over han. Han ble dratt i T-skjorten og bedt om pin-kode til bankkortet. Deretter ble han rammet av 10 knyttneveslag i ansiktet, og lå til slutt bevisstløs og blødende fra munn og nese. Avslutningsvis ble han sparket med stor kraft i magen. Angriperen tok med seg hans lommebok og lot han ligge igjen bevisstløs på gulvet.

Når han kom til seg selv kl. 08.00 neste morgen, forsøkte han å gripe etter telefon. Han skjønte at han trengte medisinsk hjelp raskt, men var omtåket og klarte ikke å orientere seg. Når han fant mobilen fikk han kontaktet kamerat som ringte ambulanse. Medisinsk personell la han i kunstig koma. Luftambulanse fraktet han til Ullevål sykehus hvor han ble operert for tynntarmsrift og for ansiktsskader. Han hadde knusningsbrudd i overkjeven og stygge brudd på hver side av underkjeven. Bruddene ble satt sammen og fiksert med titanplater og skruer. I tillegg var det brudd i begge øyehulers gulv som ble rekonstruert med kunstig materiale.

Angrepet påførte ham livstruende knusningsskader i ansiktet og sprukket blindtarm. Han ble reddet i siste liten. En behandlede lege på Ullevål fortalte at det ville ha vært for sent om han hadde blitt liggende i 30 minutter til uten medisinsk hjelp.

Michal Piotrowski ble livstruende skadet da han ble angrepet med massiv vold i sitt eget hjem på Ål i Hallingdalen. Foto: Privat

Arbeidsufør på grunn av stor personskade – visste ikke hva han hadde krav på

Etter skaden var Michal sykemeldt i ett år. Han var deretter inne til arbeidsavklaring på Fretex fra mai 2014 til september 2015. Arbeidsgiver så at han var en arbeidsom og imøtekommende arbeidstaker, men han hadde for store kroniske smerter til å fungere i det daglige. Smertene økte på igjennom vinteren 2015 og han klarte ikke å kompensere med medisiner. De rundt Michal så at han viste stor vilje for å komme tilbake i jobb, men til slutt ble det konkludert med at han ikke hadde restarbeidsevne. Det sank da inn for Michal at livet ikke ville bli det samme igjen.

Straffesaken ble avgjort i lagmannsretten. Michal var bistått av en annen lokal bistandsadvokat, og ble tilkjent erstatning for økonomisk tap på kr. 17.457.- og oppreisning med kr. 150.000,-. Når han kom til oss sommeren 2015 hadde Kfv utbetalt kr. 155.300,- i oppreisning/utgifter og forsikringsselskapet kr. 228.884,- i menerstatning.

Forsikringsoppgjøret var basert på en spesialisterklæring fra kjevekirurg. Han konkluderte med en varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) på 35 % for kroniske nervesmerter (nevropati) etter brudd- og nerveskader i ansiktet. Smertene blir forverret i vind, kulde og regn. Michal har fått antydet at han har 47 skruer i ansikt og kjeve.

Advokaten så med en gang at saken ikke var tilstrekkelig utredet og at det var grunnlag for vesentlig høyere erstatning

Når vi møtte Michal sommeren 2015 fortalte han om plager med syn og øyne. Han beskrev flere plager som ikke var vurdert i erklæringen fra kjevekirurg. Det ble beskrevet hodepine, trettbarhet, svimmelhet, redusert hukommelse og konsentrasjonsvansker. I tillegg viste han oss et stort arr på 32 cm fra brystbenet og ned til navlen etter blindtarmsinngrepet.

Vår vurdering var at det forelå skadefølger som ikke var hensyntatt i spesialisterklæring og oppgjør. Arr-skaden var ikke vurdert og kognitive plager indikerte hodeskade. Det var grunnlag for en høyere utbetaling under ulykkesforsikringen. Michal hadde også krav på menerstatning, erstatning for inntekts- og hjemmearbeidstap og ytterligere utgifts-erstatning fra Kfv. Først måtte skadeomfanget kartlegges hos relevante legespesialister.

I lang tid jobbet vi med forsikringsselskapet og Kfv for å få innhentet erklæringer fra nevrolog, psykiater, øyelege og plastikkirurg. Forsikringen avslo å bekoste erklæringer og Kfv ville heller ikke dekke før forsikringssaken var avklart. Først i 2017 dekket Kfv spesialisterklæring fra nevrolog og psykiater. Michal klarte selv å skaffe menvurdering fra øyelege og vi bisto han med å innhente erklæring fra plastikkirurg.

Arbeidet avdekket at de kognitive plagene kom fra en omfattende nakkeskade han ble påført under angrepet. Denne var ikke fanget opp under behandlingen. I tillegg ble det avdekket en varig øyeskade, og fastsatt varig men for arrskaden. Etter erklæringer ble invaliditetsgraden økt til 72 %. Dette var 37 % høyere enn det som ble lagt til grunn for det første forsikringsoppgjøret.

Saken fikk mye oppmerksomhet lokalt. Kraniet ble skrudd sammen med 47 skruer etter den massive volden mot hodet. Foto: Hallingdølen

Endte opp med 15 ganger mer i erstatning

Det ble sendt flere krav til forsikringsselskapet for å sikre Michals menerstatningskrav. Sluttoppgjøret ble på kr. 505.887,- basert på 72 % VMI. Dette er kr. 277.063,- høyere enn det oppgjør han hadde før kontakt med PA1. Økningen skyldes en grundig kartlegging og utredning av alle skadefølger som ble forklart om. Kfv la også de innhentede spesialisterklæringer til grunn og fattet vedtak på kr. 578.487 i menerstatning i voldsoffererstatningssaken.

Michal har havnet i en svært vanskelig situasjon, da det viser seg at han ikke har rett til uføretrygd. For å få rett til uføretrygd stilles det krav til tre års oppholdstid før man blir varig ufør. Den 11.02.13 hadde Michal arbeidet i Norge i ca. 2 år og 9 måneder. Han var følgelig tre måneder unna folketrygdlovens krav til oppholdstid. Hvis skaden hadde skjedd på jobb, om Michal hadde vært under 26 år (var 27 år) eller han hadde hatt flyktningstatus, så kunne NAV ha gjort unntak fra treårs-kravet. I folketrygden finnes det ikke et tilsvarende unntak for voldsofre. Piotrowski hadde også begrenset trygdetid og rettigheter opptjent i Polen. Ifølge tyske Trygdemyndigheter tjente han seg ikke opp rettigheter i Tyskland i perioden 2008-2010. Fra desember 2017 ble han derfor stående uten inntekts-ytelser fra det offentlige og måtte leve av oppspart erstatning. En ny avgjørelse fra Trygderetten kan nå gi håp om at dette kan endre seg, og vi vil bistå Michal med å søke på nytt om uføretrygd.

Etter fire år med arbeid fattet Kfv vedtak på kr. 5.151.275,- i erstatning for fremtidig inntektstap i juli 2019. Kontoret utmålte et fremtidig inntektstap på ca. kr. 5.900.000,-, men kunne ikke utbetale i tråd med beregningen. Det er en maksgrense på erstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning med 60 ganger grunnbeløpet i folketrygden på vedtakstidspunktet. Siden fremtidig inntektstap alene oversteg maksgrensen, fikk han ikke utmålt erstatning for påført inntekts- og hjemmearbeidstap i perioden 2013-2019, samt påførte og fremtidige utgifter til behandling og medisiner. Michal har fått utbetalt maks erstatning fra Kfv, men kravet er langt større siden han er 100 % ufør og står uten ytelser fra folketrygden. Han var kun 27 år når voldsepisoden skjedde. Fordeler man tilkjent erstatning på antallet år til pensjonsalder, så har han lite penger å leve for årlig. På tross av den store erstatningsutbetalingen er han satt i en vanskelig økonomisk situasjon.

Maksbeløpet kan fravikes i «særlige tilfeller» jf. voerstl. § 11. Kontoret har vurdert at saken til Michal ikke er et unntakstilfelle. PA1 mener at Kontoret bør gjøre unntak fra maksgrensen i Michals sak. Saken er derfor klaget inn til Erstatningsnemnda for voldsofre. Vi er også uenige i at Kontoret har gjort fratrekk for utgifter til spesialisterklæringer under maksbeløpet. Historien til Michal viser at en voldshendelse kan få dyptgripende konsekvenser for et enkeltmenneske. I løpet av noen få minutter kan et livsløp og gode fremtidsutsikter bli endret på dramatisk vis. Vi i PA1 skal jobbe videre for å sikre Michal for fremtiden.

Pitrowski sier at det ble et stort vendepunkt i saken da advokat Reinsborg overtok. Nå er han gjeldsfri, har penger i banken og ser lysere på fremtiden. Foto: Privat

«Stort vendepunkt i saken da advokat Reinsborg overtok»

Michal er veldig fornøyd med den bistand og oppfølging han har fått hos PersonskadeAdvokat1.

«Det ble et stort vendepunkt i saken da advokat Fredrik Reinsborg overtok. Reinsborg har stilt veldig opp for meg, og var alltid veldig tilgjengelig.»

Piotrowski mener at hans historie viser hvor viktig det er å bruke advokat med spesialkompetanse på erstatningsrett og som har god kjennskap til hvordan en skade bør utredes medisinsk sett.

«Jeg er veldig takknemlig for den jobben Reinsborg gjør for meg. Nå er jeg gjeldsfri, har penger på bok og ser lysere på fremtiden. Det føles godt og få grundig bistand og veiledning i den situasjonen jeg har havnet i.»

Hva bør du gjøre hvis du har blitt varig skadet etter grov vold?

Stadig vekk blir vi oppmerksomme på hardt skadde mennesker som ikke har fått den hjelp de trenger etter voldshandlinger.

Hvis du har blitt skadet etter en straffbar handling kan du ha rett til voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning behandler søknader om erstatning, og ordningen reguleres av voldsoffererstatningsloven. Vi i PersonskadeAdvokat1 bistår mange voldsofre med å fremme krav under ordningen. I tillegg kan vi gi bistand under private og kollektive forsikringsdekninger (typisk ulykkes- og reiseforsikringer). Mange voldsofre har ikke kunnskap om erstatningsordninger og krav etter norsk rett. Ofte kommer skadelidte til oss mange år etter at skaden skjedde. For oss er det viktig å øke kunnskapen om rettighetene til mennesker som har blitt skadet i en straffbar handling.

I alvorlige skadesaker kan advokat søke oppnevning som bistandsadvokat i etterfølgende sak om voldsoffererstatning. Dette gjelder selv om det har gått tid etter at straffesaken er avgjort. Straffesaker blir ofte gjennomført før skadefølgene til fornærmede er stabiliserte. Ofte tar det år før man får kartlagt de varige men, og betydningen disse har for funksjons- og arbeidsevne. Hvis vi blir kontaktet før straffesaken, kan vi bistå som bistandsadvokat i retten. Det er da ofte naturlig å fremme krav om oppreisning (erstatning for tort og svie), påførte utgifter, og inntektstap. Større erstatningskrav for inntekts- og hjemmearbeidstap, utgifter og menerstatning vil kunne oppstå etter straffesaken. En ser ofte at det oppstår betydelige økonomiske tap som strekker seg over mange år, eller livet ut. For disse erstatningspostene er det naturlig å fremme krav til Kontoret for voldsoffererstatning.

Hvis man har rett til bistandsadvokat, så vil det offentlige dekke advokatutgifter i saken. Et annet alternativ er å søke Kontoret for voldsoffererstatning om dekning av juridisk bistand. Det er mange dekningsmuligheter for advokatutgifter. Bistand fra advokat kan bidra til å sikre den erstatning man har krav på. Hvis en straffbar handling har etterlatt varige men som påvirker din helsesituasjon, så bør du ta kontakt med PersonskadeAdvokat1 for en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.