Nytt år, nye muligheter, og nye regler.
Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste endringene i NAV reglene som trer i kraft i 2019.

Vold på arbeidsplassen - advokat Mette Berget Bråthen

Senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 anbefaler at man setter seg inn i de nye NAV-reglene. Flere av ytelsene øker, noe som kan komme mange tilgode. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Oppjustering i stønadssatser

Mange stønader får mindre oppjusteringer fra januar 2019. Dette gjelder blant annet grunnstønad, hjelpestønad, tiltakspenger, stønad til reise med egen bil, og stønad til boutgifter.

En av de største oppjusteringene gjøres i engangsstønaden ved fødsel og adopsjon som økes fra kr. 63.140,- til kr. 83.140,-. Dette er et konkret utslag av et politisk ønske om økning i fødselstallene.

Fra 01. mars gjøres det også en historisk oppjustering av barnetrygden da denne øker fra kr. 970,- til kr. 1.054,-. Barnetrygden ble sist oppjustert i 1995.

En fullstendig oversikt over satsene finner du her:
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Snarveier/satser–380089?kap=385985

Foreldrepenger

De siste årene er det gjort mange endringer i reglene om foreldrepenger. Særlig fordelingen mellom mor og far er mye diskutert, og er endret frem og tilbake de siste årene.

Mødre- og fedrekvoten endrer nå navn til mors del og fars del. Ved 80 % dekningsgrad utgjør mors- og farsdelen nå 18 uker, mens det i juli 2018 ble fastsatt at denne utgjør 15 uker ved 100 % dekningsgrad.

For å ha rett til foreldrepenger må man ha vært i jobb 6 av de siste 10 månedene.

Frem til januar var det krav om at årsinntekten utgjorde minst halvparten av folketrygdens grunnbeløp (kr. 48.442,-). Fra januar er dette endret slik at det er beregningsgrunnlaget som minst må utgjøre halvparten av grunnbeløpet. Det gjøres samtidig en del endringer i hva som utgjør beregningsgrunnlaget. Se nærmere om dette under punktet om sykepenger.

Fra januar blir det også lovfestet at arbeidsavklaringspenger skal inngå i beregningen av foreldrepenger for personer som går direkte over fra arbeidsavklaringspenger til foreldrepenger.

Pleiepenger

Fra 01.01.19 fjernes tidsbegrensningen på pleiepenger. Dette er svært gode nyheter for foreldre med alvorlig syke barn.

Pleiepenger skal erstatte tapt arbeidsinntekt når du har omsorg for et barn som trenger kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av sykdom eller skade. Frem til januar var muligheten for pleiepenger begrenset til 1300 dager og et tidsintervall på 10 år. Denne tidsbegrensningen blir altså nå fjernet.

Dagpenger

Fra 01.01.19 gjøres det flere endringer i reglene for dagpenger.

For det første utvides arbeidsgiverperioden fra 10 til 15 dager.

For det andre innskrenkes perioden det kan gis permisjon uten lønn vesentlig fra 49 til 26 uker.

Det gjøres også en endring i beregningsreglene. Inntekt over 6 x folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med i dagpengegrunnlaget. G er i dag kr. 96.883,-. Inntekt over kr. 581.298,- tas derfor ikke med i beregningen av dagpenger. Frem til januar ble dagpenger beregnet ut fra gjennomsnittlig brutto inntekt for de tre siste årene og begrensningen på 6 G gjaldt da for dette snittet.

Fra januar gjelder begrensningen på 6 G for hvert enkelt kalenderår.

Endringen vil derfor særlig få betydning for personer som har hatt varierende inntekt de tre foregående år.

Mange kan glede seg over de nye NAV-regler som nå trår i kraft. Foto: Shutterstock

Sykepenger

Beregningsgrunnlaget for sykepenger endres fra januar 2019. Reglene for beregning av sykepenger får også virkning for beregningen av blant annet foreldrepenger, pleiepenger og omsorgs- og opplæringspenger.

For å beregne sykepenger skal det beregnes en månedsinntekt som er basert på gjennomsnittet av den inntekten som er meldt til a-ordningen de siste tre månedene før man ble sykemeldt.

Der man ikke har hatt tre måneder med inntekt i forkant, eller det har skjedd en varig lønnsendring er det nå klare regler for hvordan dette skal beregnes.

Den månedsinntekten man kommer frem til omregnes til årsinntekt. Denne inntekten sammenlignes så med den innrapporterte inntekten til a-ordningen for de siste 12 månedene. Dersom det er et avvik på 25 % eller mer skal sykepengene fastsettes basert på det reelle inntektstapet.

For personer med variabel inntekt kan dette by på en utfordring, men sikkerhetsventilen ved avvik på mer enn 25 % forhindrer trolig de svært urimelige resultatene av beregningsregelen.

Det ble frem til endringen tatt utgangspunkt i en ukeinntekt. Siden det nå tas utgangspunkt i en lengere periode ved beregningen av inntektsgrunnlaget reduserer dette muligheten for tilfeldig utslag av ekstra høy eller lav inntekt i en kort periode før sykemelding.

Arbeidsgiver blir fra januar pliktig til å sende inn inntektstopplysninger digitalt til NAV.

Det settes nå også en frist på tre måneder for å be om omregning og etterbetaling som følge av tariffjusteringer.

Kvalifiseringsprogram

Reglene for kvalifiseringsprogram endres også fra januar 2019. Målet er å gjøre ordningen mer fleksibel og tilgjengelig. Kvalifiseringsprogrammet er for personer fra 18-67 år som ønsker å komme i arbeid, men som trenger litt ekstra bistand for å få det til. Det er fra januar mulig å ta utdanning, opplæring og læretid som en del av programmet, og det er mulig å få flere program.

Alderspensjon

For personer født i 1952 og 1953 gjøres det nå en endring i reglene for skjermtillegg. Regelen om skjermtillegg for tidligere uføretrygdede utvides til å også gjelde for disse årskullene. Skjermtillegget gir en delvis skjerming for levealderjustering av alderspensjon for personer som går over fra uførepensjon til alderspensjon ved fylte 67 år.

Oversikten ovenfor gir ikke en komplett oversikt over alle endringer. Regelverket NAV håndterer kan være uoversiktlig og komplisert, og særlig de aktuelle ytelsene til livsopphold kan også få stor betydning for den enkeltes hverdag.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskadesaker og mange av våre klienter får et tøft møte med NAV og de ulike dekningsordningene. For mange er tiden etter en skade det første møtet med NAV og det kan være krevende å navigere i stønadsordningene. Ta kontakt med oss i dag og vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.