Kristine Haukedal - PersonskadeAdvokat1 AS

Advokatfullmektig Kristine Haukedal har bistått mange klienter som har blitt skadet av dyr, også av hest. Hun anbefaler alle som har fått en skade om å ta kontakt slik at man får nødvendig informasjon tidlig i forløpet. Foto: PersonskadeAdvokat1

Hester er populære husdyr blant nordmenn, og mange har ridning som hobby. Over hele landet finnes det staller og rideskoler som tilbyr utleie av hester eller ridetimer, for både erfarne og uerfarne ryttere.

Selv om de fleste rideturer heldigvis går uproblematisk for seg, hender det en gang iblant at en rytter mister kontrollen og faller av hesten. Hvis man faller av en hest kan man bli påført mindre skader som skrubbsår og blåmerker, men man kan også være uheldig og bli påført større personskader.

Så dersom du blir utsatt for en rideulykke eller blir skadet av hest som gir deg varige skader og/eller et økonomisk tap – hvem er så erstatningsansvarlig for dette?

Utgangspunktet i norsk rett – hestens eier er ansvarlig.

Advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1, Kristine Haukedal, jobber spesialisert med personskadeerstatning. Hun forteller at utgangspunktet i norsk rett når et dyr påfører skade på en person, er at dyrets eier har et objektivt erstatningsansvar. Det vil si at eieren er erstatningsansvarlig for de skadene dyret påfører en annen person, uansett som man kan bebreides for skaden som har skjedd eller ikke.

-Men det er ikke nødvendigvis alltid så enkelt, sier Haukedal. Det finnes også unntak til denne hovedregelen.

Unntak ved medvirkning eller aksept av risiko

Det ene unntaket som kan frita eieren for erstatningansvar, er der skadelidte har medvirket til ulykken og skadene selv. For eksempel ved at man har vært uaktsom eller bevisst utført en handling som har ført til at ulykkeshendelsen oppstod. I så fall er man selv skyld i skaden, og kan ikke kreve at noen andre er erstatningsansvarlig for denne.

Det andre unntaket som kan frita for ansvar, er hvis den skadelidte må sies å ha akseptert den risikoen som man utsettes for. For eksempel hvis du utsetter deg for en risikofylt situasjon hvor du forstår at du kan bli skadet. -Høyesterett har imidlertid fastslått at det er begrenset plass for et slikt unntak, presiserer advokatfullmektig Haukedal. Det klare utgangspunktet er som nevnt, at hestens eier er ansvarlig.

1 av 5 ryttere blir hardt skadet i løpet av sin ridekarriere og nesten 95 % av de skadde er kvinner. Det økonomiske tapet kan bli stort, og det er da viktig å vite hvem man kan kreve erstatning av. Foto: Shutterstock

Et eksempel fra rettspraksis

Høyesterett har tidligere vurdert om en kvinne som falt av hesten hun leide på en rideskole, hadde krav på erstatning fra hesteeierens forsikringsselskap eller ikke. Kvinnen var på ridetur med en hest hun hadde leid, da den bukket og hun falt av. I fallet ble hun påført brudd i både nakke, bryst og rygg. Dette medførte et økonomisk tap for henne, som hun krevet dekket av rideskolens forsikringsselskap.

-Forsikringsselskapet anførte at man må regne med å falle av hesten, og at man ikke kan utelukke at man blir påført alvorlige skader i en eventuell ulykke, forklarer Haukedal. -De mente derfor at skadelidte hadde akseptert risikoen for en skade som det hun ble påført, ved å sette seg på hesten.

Høyesterett var imidlertid ikke enig i dette synspunktet. De konkluderte med at en rideskole må forvente at det skjer personskader, og de må derfor forsikre seg mot slike skader. Man har ingen garanti for at en ridetur ikke ender med ulykker og både mer og mindre alvorlige personskader, men dette betyr ikke at enhver skade er akseptert.

Høyesterett konkluderte derfor med at risikoen for en personskade som fører til et økonomisk tap, normalt ikke kan anses for å være akseptert fra rytterens side. Dette innebærer at rideskoler og andre som tilbyr slike tjenester, må forsikre seg mot ulykker som er påført av deres hester.

-Dommen viser også at hva slags hest man rir og hvor erfaren rytter man selv er, kan ha betydning for vurderingen av om du har akseptert risikoen eller ikke, sier advokatfullmektig Haukedal. Man vil stille strenge krav til en erfaren rytter enn en som er mindre erfaren. I den konkrete saken var skadelidte en erfaren rytter, men hun hadde likevel ikke akseptert risikoen for den skaden hun ble påført.

Har du blitt påført en skade av en hest eller et annet dyr? I så fall anbefaler vi å ta kontakt for en gratis vurdering av din skadesak. Vi i PersonskadeAdvokat1 arbeider spesialisert med personskadesaker, og har lang erfaring med å skaffe våre klienter den erstatningen de har krav på.

Gratis vurdering av din sak.