Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) er en statlig erstatningsordning som behandler pasientskader.

Advokat Anders Foss - Erstatning etter pasientskade

Advokat Anders Foss har lang erfaring med pasientskadesaker. Han mener bruk av spesialisert advokat ofte gir vesentlig høyere erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1

Dersom du som pasient blir skadet som følge av undersøkelse, diagnostikk, behandling, pleie eller lignende kan du ha krav på erstatning. Det fremgår av pasientskadeloven § 11 at «Pasientens utgifter til advokathjelp dekkes dersom Norsk Pasientskadeerstatning har truffet vedtak om det, eller utgiftene må regnes som tap som følge av skaden. Pasienten kan kreve forhåndsavgjørelse fra Norsk Pasientskadeerstatning om hvilke advokatutgifter som vil bli dekket.»

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med pasientskadesaker. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot NPE for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Det er imidlertid ikke slik at du rett på dekning av advokatutgifter i alle sakens faser og regelverket er til tider komplisert forteller advokat Anders Foss i advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1. Ifølge han kan en dele opp dekningen i en pasientskadesak i fire forskjellige stadier.

1. Advokatutgifter under utredning av ansvar

Hovedregelen er at du ved utfylling av skademeldingsskjema og under utredningen av ansvarsgrunnlaget ikke får dekket dine advokatutgifter dersom du velger å bruke advokat i denne fasen. Bakgrunnen for dette er at NPE anser seg selv som et uavhengig, nøytralt og objektivt organ som ikke har egeninteresse i sakenes utfall. Instansen innehar medisinsk og juridisk kompetanse, og har plikt til å veilede og bistå i forbindelse med behandlingen av sakene på dette stadiet, sier advokat Foss.

Det er imidlertid et unntak fra denne hovedregelen. I saker hvor det er vanskelig å kommunisere med pasienten, for eksempel fordi pasienten ikke kan lese, skrive eller snakke, der pasienten eller de pårørende ikke snakker norsk så er det mulig å få dekning.

2. Advokatutgifter under erstatningsberegningen

Fra ansvarsvedtak er fattet dekkes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand. Dette da slike utgifter regnes som en del av «lidt skade» som skal erstattes etter skadeerstatningsloven § 3-1, første ledd. Du kan her få en forhåndsgodkjennelse på hvilke advokatutgifter som dekkes. Dette er noe vi hjelper til med forteller advokat Foss.

Advokatens rolle i denne fasen er i hovedsak å sikre at klienten får så korrekt erstatning som mulig fra NPE. Advokatens oppgaver vil bestå i korrespondanse med NPE, herunder oversendelse av dokumentasjon som erstatningssøker har, telefonkontakt med klienten og med NPE, møte med klienten og eventuelt med NPE. Videre vil advokaten fremsette krav, vurdere tilbud fra NPE, foreta kontroll av NPEs beregninger, samt ved behov foreta egne beregninger av aktuelle erstatningsposter. Hovedmålsetningen med ordningen er at skadelidte rettsikkerhet blir ivaretatt så godt som mulig og at klientens erstatningsoppgjør blir så riktig som mulig, forteller advokat Foss.

3. Advokatutgifter som har vært nødvendige for å få endret et vedtak av NPE

Dersom NPE fatter et negativt vedtak hva gjelder ansvar eller utmåler erstatningen lavere enn hva skadelidte mener at en har krav på så har en mulighet til å klage på vedtaket.

I de tilfellene der vedtak omgjøres enten ved klage eller av eget tiltak, skal NPE dekke advokatutgiftene som har vært nødvendige for å få endret vedtaket. Dette følger av forvaltningsloven § 36 1. ledd.

Utsatt for pasientskade

I 2017 mottok NPE 5822 erstatningskrav, mange av de var veldig kompliserte saker. Da er det ofte fordelaktig å få hjelp av advokat med særskilt kompetanse på sakstypen. Foto: Shutterstock

4. Advokatutgifter ved rettslig prosess

Ved en pasientskade så treffer Norsk pasientskadeerstatning vedtak om skadelidte er påført en pasientskade og om hva skadelidte har rett på i erstatning. Dersom man er uenig i vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning så må man først klage til Pasientskadenemnda.

I de tilfellene der Pasientskadenemnda mener at vedtaket fra Norsk pasientskadeerstatning er korrekt og opprettholder Norsk pasientskadeerstatnings vedtak, så må saken tas til domstolen for en vurdering av om vedtaket er korrekt. Dersom en ønsker å ta saken til retten hvor domstolen vurderer om og/eller eventuelt hvor mye en har rett på i erstatning som følge av pasientskaden så kan man ofte få dekket deler av advokatutgiftene gjennom en rettshjelpsdekning. På rettshjelpsdekninger er det normalt en fast egenandel på kr. 4.000, samt at klient må dekket 20% av det overskytende. Rettshjelpsforsikringen er gjerne begrenset oppad til kr. 100.000,-. Dekningen kan brukes til advokat, rettsgebyr, utgifter sakkyndige m.m.

Dersom du tror du har vært utsatt for en pasientskade vil vi anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og har gode rutiner for å jobbe mot NPE for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet er vår erfaring at en oppnår vesentlig mer i erstatning ved bruk av advokat i disse sakene.

Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre, avslutter advokat Foss.

Gratis vurdering av din sak.