Da kan du ha rett på erstatning og bør lese dette.

Advokat Kristin Sande bistår klienter med yrkesskader fra hele landet. Hun jobber spesialisert med erstatningsrett og synes det er givende å hjelpe skadelidte med å få rett erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Arbeidet som gårdbruker er allsidig, men dette fører også med seg en økt risiko for skader. Statistikk fra Arbeidstilsynet viser at landbruksnæringen hadde fem registrerte arbeidsskadedødsfall i 2018. Dette er en økning fra 2017, hvor det var registrert tre ulykker.

De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk av kjøretøy og annet arbeidsutstyr, falluhell, klemskader og skader fra husdyr. Mange gårdbrukere er også utsatt for eksponering for støv og kjemiske stoffer, for eksempel plantevernmidler, fôrkonserveringsmidler og rengjøringsmidler.

I rapporten «Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket» fra 2013 fremgår det at minst 6 % av norske bønder hadde vært involvert i en ulykke med personskade de siste 12 månedene. Det er grunn til å tro at tallet er høyere.

Bønder jobbet ofte alene, noe som er en utfordring hvis ulykken først skjer. Det er viktig å kontakte lege ved personskade, selv ved skader som kanskje ikke virker store med en gang. Tidspunktet for første legebesøk vil blant annet ha betydning for beregning av ventetiden hvis du blir sykemeldt.

Det er også mulig å registrere ulykker på Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sine hjemmesider. Ved å registrere ulykker vil næringen få en oversikt over hvilke risikofaktorer driften innebærer, noe som kan bidra til å forebygge lignende ulykker i fremtiden.

Gårdsdrift er selvstendig arbeid, og det er ikke nødvendigvis noen som står klare til å ta over arbeidet hvis ulykken først skjer. Skader hos bonden kan derfor få store konsekvenser for gårdsdriften og familien, og det er viktig å være kjent med regelverket før en eventuell skade skjer.

Viktig å tegne frivillig yrkesskadedekning

De fleste bønder er selvstendig næringsdrivende. Som selvstendig næringsdrivende har du ikke de samme rettigheter som vanlig lønnsmottaker. Selvstendig næringsdrivende må tegne frivillig trygd hos NAV for å få yrkesskadedekning.

En yrkesskadedekning gir rett til særytelser hvis du blir utsatt for en yrkesskade. Dette gjelder blant annet dekning av utgifter til legebehandling, beregning av ytelser fra NAV og muligheten for å søke om ménerstatning. Klikk her for å lese mer om særrettighetene ved yrkesskade.

Det er også flere forsikringsselskaper som tilbyr forsikringer til selvstendig næringsdrivende. En slik yrkesskadeforsikring kan dekke påført inntektstap som ikke dekkes under offentlige ordninger, varig arbeidsuførhet, merutgifter eller varig skade.

Bønder som har egne ansatte er å anse for arbeidsgiver, og må tegne lovpålagt yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Minst 6 % av alle bønder er årlig utsatt for ulykker som fører til personskade. Da er det lurt å vite hvilke rettigheter en har. Foto: Shutterstock

Tilleggsforsikring fra NAV for sykepenger

Hvis du blir skadet kan du ha krav på sykepenger fra NAV. Sykepengene skal kompensere bortfallet av inntekten. Som selvstendig næringsdrivende bonde regnes sykepengene ut fra 75 % av sykepengegrunnlag fra 17. sykefraværsdag etter at sykdom er dokumentert av lege. Det betyr at du i utgangspunktet ikke har rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene fra du oppsøkte lege.

Bønder som er selvstendig næringsdrivende har likevel mulighet til å tegne en tilleggsdekning hos NAV for å få bedre sykepengedekning. En slik tilleggsdekning kan gi deg dekning av sykepengegrunnlaget allerede fra første fraværsdag.

I tillegg gjelder det særlige regler for beregning av sykepenger for jordbrukere. Du regnes som jordbruker dersom det siste årets skatteoppgjør viste at du hadde en næringsinntekt fra jord‑, skogbruk eller reindrift på minst kr. 8.000,-, og at næringsinntekten utgjorde minst 20 % av din samlede nettoinntekt.

Jordbrukere har rett til tilleggssykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykefraværsdag. Dette følger av en avtale om kollektiv forsikring. Også jordbrukere kan tegne en tilleggsdekning som gir utbetaling fra første fraværsdag.

Ulykker som rammer andre enn bonden

Rapporten fra 2013 viser også at andre på gården er utsatt for ulykker med personskade. Det kan være kårfolk, ektefelle eller egne barn. I tillegg til yrkesskadedekning for seg selv kan det derfor vær lurt å tegne andre private forsikringer. Barneforsikring kan for eksempel gi familien økonomisk støtte hvis barnet får en alvorlig skade, enten i form av dekning av behandlingsutgifter, utbetaling ved uførhet eller varig skade. Klikk her for å lese mer om barneforsikring.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og har lang erfaring med å sikre våre klienter den erstatningen de har krav på. Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.

Kilder:
Arbeidstilsynet, www.arbeidstilsynet.no/nyheter/29-arbeidsskadedodsfall-i-2018/
NAV, https://www.nav.no/no/Bedrift/Tjenester+og+skjemaer/selvstendig-naringsdrivende-med-flere/frivillig-yrkesskadetrygd
Regjeringen.no, www.regjeringen.no/no/aktuelt/ulykker-og-arbeidsmiljo-i-landbruket/id746863/
KLS, https://www.matmerk.no/no/ksl/om-ksl

Gratis vurdering av din sak.