Har du fått en skade på jobb eller sykdom på grunn av helsefarlig eksponering må du lese dette.

Advokat Kistin Sande - Erstatning etter hodeskader

Advokat Kristin Sande jobber spesialisert med yrkesskade- og yrkessykdomsaker. Hun har bistått en rekke fiskere og arbeidere på havbruksanlegg rundt omkring i Norge, og er godt vant med å jobbe med denne type forsikringssaker. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Havbruksnæringen er en av de største næringene i Norge, og norsk sjømat selges over hele verden. De ansatte i havbruksnæringen er derfor viktig for verdiskapningen i Norge.

Samtidig har de ansatte i havbruksnæringen et svært risikofylt yrke. Ifølge SINTEFs HMS-undersøkelse i havbruk fra 2016 er det kun fiskere som har et farligere yrke enn ansatte på havbruksanlegg, og akutte skader er den nest viktigste årsaken til fravær. De vanligste skadene er skade etter fall, klem- og kuttskader og bruddskader.

Av undersøkelsen fremgår det også at de ansatte rapporterte om bekymring for ulykker, og hele 76 % fortalte at de kjenner til hendelser som kunne ført til skade på seg selv eller kollega. Fokus på sikkerhet og forebygging av skader er derfor viktig for at de ansatte i havbruksnæringen skal ha en sikker arbeidsplass.

Hvis ulykken eller sykdommen først inntreffer er det likevel viktig å være kjent med de rettighetene man har.

Melde om yrkesskaden

Arbeidsgiver er pliktig til å registrere skader som rammer de ansatte. Det er derfor viktig å gi beskjed til din leder med en gang du blir utsatt for en skade, selv om skaden ikke nødvendigvis virker alvorlig. Jo lengre tid som går, jo større sannsynlighet er det for at du glemmer detaljer om ulykken. Ta gjerne bilder av skaden, og be eventuelle vitner skrive ned hva som skjedde.

Arbeidsgiver skal skrive skademelding så snart som mulig, og har også plikt til å sende skademeldingsskjema til NAV. Hvis arbeidsgiver ikke har gjort dette kan du selv melde skaden til NAV.

Det er viktig å være oppmerksom på at en yrkesskade må meldes til NAV innen ett år etter at ulykken skjedde. NAV kan i visse tilfeller gjøre unntak fra meldefristen.

Hvis arbeidstaker blir alvorlig skadet eller omkommer skal arbeidsgiver også varsle Arbeidstilsynet og politiet.

Yrkessykdom er likestilt med yrkesskade

Ansatte i havbruksnæringen kan være utsatt for flere typer helseskadelige kjemikalier, og folketrygdloven likestiller yrkessykdom med yrkesskade. Kjemikaliene kan være giftige, irriterende, allergifremkallende eller øke hyppigheten av kreft. Noen kjemikaler er farlige å puste inn, mens andre kan være skadelige å få på huden eller å svelge.

Hvis du opplever plager etter eksponering for kjemikaler er det viktig at du kontakter lege. Legen må få informasjon om symptomene du har, og hva du har vært utsatt for i arbeidet. Leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom de mener kan skyldes forhold på pasientens arbeidsplass. Klikk her for å lese mer om legens plikter ved yrkesskade eller yrkessykdom.

Også for yrkessykdom gjelder det en meldefrist overfor NAV. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen.

Ansatte i havbruksnæringen har et risikofylt yrke, og det økonomiske tapet kan bli stort dersom ulykken er ute. Heldigvis er erstatningsordningene gode, og du kan lese mer om dette i denne artikkelen. Foto: Shutterstock

Folketrygdens yrkesskadedekning

Hvis du har vært utsatt for en yrkesskade kan du ha krav på ytelser etter folketrygdloven. Dette gjelder også ved yrkessykdom som er likestilt med yrkesskade.

Yrkesskadedekningen gjelder for yrkesskader som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Ansatte i havbruksnæring på land faller inn under denne dekningen.

Arbeidstakere på skip på 100 bruttoregistertonn eller mer er yrkesskadedekket i hele det tidsrommet de er ombord. Det samme gjelder for arbeidstakere som oppholder seg på anlegg eller innretninger i oljevirksomheten til havs. For disse arbeidstakerne er altså dekningen utvidet i tid sammenlignet med ansatte på land.

Fiskere og fangstmenn faller inn under ulike bestemmelser i loven, avhengig av om vedkommende er ansatt eller selvstendig næringsdrivende. Klikk her for å lese mer om yrkesskader på sjøen.

Sykepenger og utgiftsdekning

Hvis du blir sykemeldt på grunn av en yrkesskade eller yrkessykdom skal sykepenger som utgangspunkt kompensere for tapt inntekt det første året. Ansatte på landbaserte installasjoner har krav på sykepenger etter de ordinære reglene for arbeidstakere.

Det gjelder egne regler ved beregning av sykepenger for fiskere og sjømenn. Klikk her for å lese mer om beregning av sykepenger.

Ved godkjent yrkesskade eller yrkessykdom skal også som hovedregel alle nødvendige medisinske utgifter dekkes fullt ut. Dette følger av folketrygdloven § 5-25 første ledd.

Melde til arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap

Arbeidsgiver er pliktig til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadeforsikringen skal dekke økonomisk tap som du ikke får dekket under de offentlige ordningene. Det betyr at du kan ha krav på erstatning under yrkesskadeforsikringen dersom du blir påført et tap som følge av skaden. Yrkesskadeforsikringen kan også gi krav på erstatning for ikke-økonomisk tap hvis det foreligger varig skade.

Det er derfor viktig å melde skaden eller sykdommen til arbeidsgivers forsikringsselskap.

Lisensforsikring («loss of license»)

For enkelte arbeidsgrupper innen havbruksnæringen stilles det krav om gyldig helseerklæring, også kalt helseattest, fra sjømannslege. Dette gjelder for blant annet personer som jobber ombord på skip.

Hvis du blir påført permanent skade risikerer du å miste helseerklæringen. En lisensforsikring skal kompensere for tapet som oppstår ved at du mister lisensen til å utføre ditt yrke. Hvis du ikke har tegnet en lisensforsikring selv er viktig å undersøke om arbeidsgiver har en slik forsikring.

For å få utbetaling under en lisensforsikring kreves det at du har mistet helseerklæringen permanent, altså fått utstedt en udyktighetserklæring. En midlertidig inndragelse av helseattesten vil ikke gi krav på utbetaling.

Det er ofte et vilkår i lisensforsikringene at udyktighetserklæringen foreligger senest ett år etter at arbeidsforholdet opphørte for å ha krav på erstatning. Det er derfor viktig å ha et bevisst forhold til lisensforsikringen hvis du blir oppsagt av arbeidsgiver på grunn av skaden eller sykdommen.

Vi i PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med personskader, og har lang erfaring med å sikre våre klienter den erstatningen de har krav på. Vårt kontor bistår klienter i havbruksnæringen over hele landet.

Hvis du lurer på om du kan ha krav på erstatning oppfordrer vi deg til å ta kontakt. Vi gir deg en gratis vurdering av din skadesak, og kan gi deg råd og veiledning i den videre prosessen.

Gratis vurdering av din sak.