Erstatning hvis du er involvert i en snøscooterulykke som fører til personskade

Bruk av snøscootere som fremkomstmiddel blir stadig vanligere. I Norge er det om lag 85.000 registrerte snøscootere, hvorav arbeids- og sport/løypescootere er de mest vanlige. Hyppigere bruk medfører en økning av risikoen for uhell og skader. I en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt ble det avdekket at de fleste uhellene med snøscooter ikke blir meldt til forsikring eller politi . Slike ulykker kan medføre større og mindre personskader, som i verste fall kan lede til varige men og nedsatt arbeidsevne. I denne artikkelen vil vi ta for oss de aktuelle erstatningsordninger som kan bli aktuelle dersom man er involvert i en snøscooterulykke.

Advokat Anders Foss - Erstatning etter snøscooterulykke

Advokat Anders Foss representerte nylig en snøscooterfører som på grunn av dårlig sikt kjørte utfor en skavel og ble hardt skadet. Han fikk totalt tilkjent i overkant av tre millioner kroner i erstatning. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter snøscooterulykker. Vi jobber utelukkende med personskaderett og er blant landets mest erfarne med å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter. Vi har som hovedmålsetning at alle våre klienter skal få mest mulig erstatning og i de aller fleste saker resulterer vårt arbeid i gode erstatningsutbetalinger til våre klienter.

Erstatning for økonomisk tap, også når du selv er skyld i ulykken

Ansvarsforsikring er obligatorisk og lovpålagt for alle registrerte snøscootere. Den dekker skade både på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Ifølge rapporten skjer de fleste ulykkene i scooterløype eller i terrenget, og den vanligste ulykkestypen er å kjøre på stein/stubbe og velt. Det er også en del uhell som skjer ved at man treffer andre hindringer, kjører utfor skavl eller skrent, eller faller av scooteren av ulike årsaker. Kun 3 % prosent av ulykkene oppstod ved kollisjon med annet kjøretøy og vi vil derfor i denne artikkelen fokusere på hvilke erstatningsordninger du har krav på som fører eller passasjer av snøscooter.

Det fremgår av rapporten at kun 23 % av de som var involvert i ulykker meldte saken inn til forsikringsselskap. Det kan være mange årsaker til dette, men vår erfaring er at det er mange som tror en ikke kan få erstatning når en selv er skyld i ulykken eller at det er eneuhell. Det mange ikke vet er at ansvarsforsikringen også i disse tilfellene skal dekke ditt økonomiske tap fullt ut.

Erstatningspostene

Ulykken kan føre til at man får ødelagt materielle ting, som mobiltelefon, hodetelefon og klær. Innkjøp av nye ting vil føre til skaderelaterte merutgifter.

Ved personskade kan en få egenandelsutgifter til lege, fysioterapeut og medisiner. Behandlingsbehovet kan være forbigående eller varig, og utgiftene kan kreves dekket fra forsikringsselskapet der snøscooteren er forsikret.

Dersom du får et inntektstap på grunn av ulykken kan du også få dette erstattet av forsikringsselskapet. Sykepenger gir ofte god dekning første året etter ulykken, men dekker ikke overtid, tillegg og bonus-ordninger. Ved overgang til arbeidsavklaringspenger (AAP) får man som regel et betydelig løpende inntektstap. Enkelte ganger så fører også en scooterulykke til hel eller delvis uføretrygd og stort økonomisk tap. Skadelidte har en tapsbegrensingsplikt som innebærer at en først må uttømme rettigheter via NAV og private/jobbrelaterte uføreforsikringer. Snøscooterens forsikringsselskap skal imidlertid dekke differansen mellom inntekten man sannsynligvis ville hatt uten skaden og den inntekt man ender opp med etter skaden.

Dersom du får nedsatt evne til å utføre arbeid i hjemmet kan også dette tapet føre til at du har rett på erstatning. Som regel fører nedsatt arbeidsevne til at du enten må leie inn hjelp eller at det oppstår en merbelastning på ektefelle/samboer eller barn. Uavhengig om du betaler noen for dette arbeidet eller ikke, så kan du kreve det dekket under forsikringen.

Menerstatning og ulykkesforsikringer

Fører ulykken til varig og betydelig skadefølge har en også krav på menerstatning, under ansvarsforsikringen. Menerstatningen dekker ikke et økonomisk tap. Den skal kompensere for skadens betydning for livsutfoldelse, et tap som med andre ord ikke kan måles i penger. Leder skadefølgen til en varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) på 15 % eller mer regnes den som betydelig. Invaliditetsgraden fastsettes av medisinsk sakkyndig etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell. Menerstatningens størrelse beregnes standardisert basert på skadeomfang, alder og folketrygdens grunnbeløp.

En snøscooterulykke som resulterer i VMI, kan også gi det rett på utbetaling under snøscooterens fører eller passasjerulykkesforsikring, reiseforsikring, eller ved ulykkesforsikringer som du har via jobb eller privat. Det er viktig å merke seg at disse forsikringene som regel ikke stiller krav til en invaliditetsgrad på 15 %, men gir rett til utbetaling fra 1 %. Det utbetales forsikring forholdsmessig i forhold til forsikringssum hvor en tar utgangspunkt i VMI på 100 %.

Det er viktig å melde fra om skaden så rask som mulig, da mange av disse forsikringene har meldefrist på et år. Du har også rett på forsinkelsesrenter på erstatningen fra to måneder etter meldingsdato og fram til utbetalingen skjer.

Ikke sjelden er forsikringssummene høye, noe som kan føre til betydelig utbetalinger.

Snøscooterulykke - erstatning etter personskade

Dersom du blir utsatt for en ulykke med snøscooter som fører til personskade vil du være godt dekket under scooterens obligatoriske ansvarsforsikring. Mange er ikke kjent med dette og går derfor glipp av store erstatningsutbetalinger. Foto: Shutterstock

Erstatning ved medvirkning

I utgangspunktet så har en rett på erstatning uavhengig av skyld. Det fremgår av rapporten at det er mer vanlig blant yngre snøscooterførere å kjøre mer risikofylt, som for eksempel å «kjøre på stussen» (steile), kappkjøre med andre, hoppe med scooteren og «hillclimbing» (å kjøre i bratte fjellsider).

Har føreren av snøscooteren medvirket til ulykken med vilje eller grov uaktsomhet, kan erstatningen bli forholdsmessig redusert eller i verste fall, falle helt bort. Erstatningen skal imidlertid ikke reduseres om skadelidte har medvirket, men er bare lite å legge til last. Du kan med andre ord ha rett på betydelig erstatning selv om du selv har medvirket til ulykken.

Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgifter

I saker etter bilansvarsloven og under ansvarsforsikringen har du som skadelidt krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokaten vil blant annet kunne bistå med å velge kompetent legespesialist uten for nær tilknytning til forsikringsselskapet, kartlegge tapet og fremme krav mot forsikringsselskapet etter personskade.

Dersom du blir utsatt for en ulykke vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber spesialisert med erstatningsrett og snøscooterulykker, og har god kjennskap til forsikringsselskapers arbeidsrutiner. Som spesialister innenfor feltet er vi drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter, og oppnår i de fleste saker svært gode resultater.

Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av dine muligheter for erstatning etter snøscooterulykke i løpet av 24 timer.

Kilder:

Gratis vurdering av din sak.