Erstatning etter ulykke med el sparkesykkel

Advokat Kristine Haukedal har hatt mange klienter som har fått alvorlige skader som følge av ulykker på elsparkesykkel. Bilansvarslovens regler om forsikringsplikt gjelder ikke, men det finnes mange andre forsikringsordninger som likevel kan dekke det økonomiske tapet fullt eller delvis. Den erfarne erstatningsadvokaten tror det er mange som går glipp av betydelig erstatningssummer. Hun oppfordrer alle som har vært utsatt for en ulykke om å undersøke nøye hvilke forsikringer som kan komme til anvendelse eller å ta kontakt med en spesialisert advokat.

Kort tid etter at el-sparkesykler ble introdusert som et fremkomstmiddel på det norske markedet, har de blitt svært populære, og de er nå synlige i stadig flere byer og tettsteder.

Parallelt med den stigende populariteten og økte bruken av sparkesyklene, har det blitt skrevet en rekke artikler i media om personer som påføres alvorlige og livslange skader etter kollisjon med el-sparkesykler – enten ved egen bruk, eller ved at man har blitt påkjørt av andre.
Skadelegevakter har rapportert om knuste ansikter, brukne ben og alvorlige hodeskader, og de har etterlyst strengere reguleringer for bruken av el-sparkesyklene.

Dersom du blir skadet av en bil, buss eller et annet kjøretøy, har du et lovfestet krav på erstatning. Men i 2018 kom det en forskrift som fastslår at el-sparkesykler ikke er et kjøretøy. Det vil si, at blant annet bilansvarslovens regler om forsikringsplikt, ikke gjelder. Verken brukere eller utleiere av el-sparkesykler er derfor pålagt å ha noen form for forsikring hvis en ulykke skulle inntreffe.

Men hva slags erstatning kan du da ha krav på, hvis du blir skadet av en el-sparkesykkel?

Ettersom det ikke finnes en lovfestet forsikringsplikt for el-sparkesykkelutleiere, er det opp til hvert enkelt utleieselskap å velge om man ønsker å ha en slik forsikring eller ikke.

Dersom du blir påkjørt av eller skader deg på en el-sparkesykkel som leies ut av et selskap med ansvarforsikring, har du krav på å få dekket et eventuelt økonomisk tap fra det aktuelle forsikringsselskapet. I så fall har du krav på å få dekket både påført og fremtidig økonomisk tap, erstatning for varige mén, og dekning av utgifter til behandling og medisiner.

Hvis utleieselskapet derimot ikke har ansvarsforsikring, så kan situasjonen bli en annen. I verste fall kan du bli stående uten noen form for dekning i det hele tatt.

Føreren kan ha ansvarsforsikring via innboforsikringen

I media er det flere ganger skrevet om at det har kostet dyrt å være den som påfører andre en skade med el-sparkesykkel. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor personskaden og det økonomiske tapet er stort, og hvor man ikke har privat ansvarsforsikring.

En privat ansvarsforsikring vil man for eksempel ha via innboforsikringen. Dersom man påfører en annen person skader ved bruk av el-sparkesykkel, vil det være innboforsikringsselskapet som skal dekke den skadde personens økonomiske tap. En innboforsikring vil på denne måten være en trygghet både for den som er fører el-sparkesykkelen, men også for den som er uheldig å bli skadet.

En skadevolder som er under 18 år og bor hjemme, vil være dekket av sine foreldres innboforsikring. Det samme kan gjelde for studenter, selv om man har flyttet ut av barndomshjemmet. Slike ting er det viktig at man sjekker opp i dersom uhellet er ute.

Dersom fører ikke har innboforsikring eller annen form for ansvarsforsikring derimot, må man som skadelidt kreve det økonomiske tapet erstattet direkte fra føreren. Dette kan imidlertid ofte være utfordrende i praksis. Det er i hovedsak de yngre deler av befolkningen som kjører mest el-sparkesykler, og dette kan være personer som ikke har midler til å dekke et erstatningskrav som de får rettet mot seg.

Erstatning elsparkesykkel ulykke - trafikkskadeerstatning

Det har vært en sjokkerende utvikling av antall elsparkesykkelulykker de seneste årene. Bare i Oslo ble det registrert 764 ulykker i 2019 og 1331 ulykker i 2020 som følge av bruken av elsparkesykkel.

Egne forsikringer – reiseforsikring, ulykkesforsikring og uføreforsikring

Hvis du skader deg ved bruk av el-sparkesykkel, må du ha tegnet egne forsikringsdekninger for å få erstattet et eventuelt økonomisk tap.

Ulykkesforsikringer og reiseforsikringer vil gi engangsutbetalinger for varige mén, og dekke behandlingsutgifter opp til et visst beløp. Også her kan man være dekket av sine foreldres forsikringer. Disse forsikringene vil imidlertid ikke dekke opp tapet man får ved å bli sykmeldt fra jobb eller hvis man er ekstra uheldig og blir varig ufør på grunn av skadene. I så fall må du ha tegnet egen uføreforsikring, for å få dekket opp dette.

Dersom du ikke har tegnet egne forsikringer, er du prisgitt at skadevolder enten har innboforsikring, eller at vedkommende har midler til å dekke erstatningskravet selv.

Ta kontakt for en gratis vurdering av din skadesak

De aller fleste som leier og kjører el-sparkesykler blir heldigvis ikke utsatt for ulykker. Men når skader og uhell først skjer, kan de personlige og økonomiske konsekvensene fort bli store for de involverte partene.

Blir du påført skade av en el-sparkesykkel og lurer på om du kan ha krav på erstatning, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss i PersonskadeAdvokat 1 for en gratis vurdering av din skadesak.

Vi kan hjelpe deg med å vurdere hva slags erstatningskrav du kan ha, og hvem dette skal rettes mot. Vi jobber spesialisert med personskader og har lang erfaring med å bistå klienter over hele landet.

Gratis vurdering av din sak.