Advokatene Foss, Kööhler-Gjesteby, Haukedal og Sande har alltid som målsetning å få ut mest mulig erstatning til klient. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Bruken av ATV (all-terrain vehicle) har økt betraktelig i de seneste årene. Der de tidligere ofte ble benyttet som arbeidskjøretøy eller fremkomstmiddel, brukes de nå også i stor grad til fritidskjøring. Det er vanskelig å fastslå nøyaktig antall ATV-er da en del ikke er registreringspliktige, men antall registrerte har økt sterkt de siste 20 årene. Ifølge en rapport fra Statens vegvesen ble antallet 3-4 doblet fra 2005 til 2014. I dag er det i overkant av 68.000 registrerte ATV i Norge, en økning på 5,9 % fra fjorårets tall. Utviklingen virker dermed å gå i kun én retning.

Ulykkestallene har, i takt med denne utviklingen, økt betraktelig. ATV har smalere sporvidde, kortere akselavstand og høyere tyngdepunkt enn mange andre kjøretøy, og er derfor spesielt utsatt for velteulykker. Føreren av ATV er lite beskyttet dersom en ulykke oppstår, som følge av at det er et åpent kjøretøy hvor det ikke er krav for montering av veltebøyle. Ifølge rapporten er den dominerende ulykkestypen utforkjøringer, og det er sjeldent at et annet kjøretøy er involvert i ulykken.

Risikoen for mindre og større personskader øker og det gjør også behovet for informasjon om hva man bør gjøre dersom ulykken først er ute. Artikkelen vil derfor forsøke å belyse hvilke erstatningsmuligheter som finnes for fører eller passasjer av ATV.

Erstatning for økonomisk tap

Alle registrerte ATV-er er lovpålagt å være ansvarsforsikret. Forsikringen dekker både skade på personer, på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander. Ansvaret er objektivt, slik at man har krav på erstatning for den skade motorkjøretøyet forårsaker uavhengig av om noen har skyld i skaden. Ansvarsforsikringen skal dekke det økonomiske tapet fullt ut, deriblant behandlingsutgifter og andre skaderelaterte merutgifter. Videre har man blant annet krav på erstatning for inntektstap og hjemmearbeidstap. ATV-ulykker byr gjerne på kompliserte juridiske og medisinske problemstillinger, og ofte er det ikke tilrådelig at du som skadelidt forsøker å håndtere saken på egenhånd. En dyktig advokat vil sikre at forsikringssaken din håndteres riktig og du får den erstatning du har krav på.

Klikk her for å lese mer om gangen i trafikkskadesak.

Erstatning for ikke-økonomisk tap

Dersom ulykken fører til varig og betydelig skadefølge, har man krav på menerstatning under trafikkskadeforsikringen. Erstatningen dekker ikke et økonomisk tap, men er en kompensasjon for skadens betydning for livsutfoldelse. Skadefølgen må resultere i en varig medisinsk invaliditetsgrad (VMI) på 15% eller mer for at den skal anses som betydelig.

Man kan også ha krav på menerstatning under private forsikringsdekninger. Forsikringsselskapene tilbyr ulike ulykkesforsikringer og den ligger også innbakt i de fleste reiseforsikringer. Felles for disse er at man kan få erstatning for varig medisinsk invaliditet og behandlingsutgifter. Den avtalte erstatningssummen utbetales i helhet dersom VMI er på 100%. Er den medisinske invaliditetsgraden lavere, reduseres beløpet forholdsmessig.

Unntatt fra forsikringen er imidlertid visse aktiviteter med særlig risiko for skade. Havner man i en ATV-ulykke for eksempel under konkurransekjøring, vil dette ikke kunne dekkes av ulykkesforsikringen, med mindre dette er særskilt regulert i forsikringsavtalen.

Erstaning etter ATV ulykke - PersonskadeAdvokat1

Firehjulinger har blitt veldig populært i Norge de seneste 10 årene. Dessverre er det også en økning i antall atv-ulykker. Det finnes mange gode erstatningsordninger, men mange mister likevel erstatningsbeløp i millionklassen fordi de ikke vet hvordan de bør gå frem. Foto: Shutterstock

Medvirkning

I utgangspunktet har man krav på erstatning uavhengig av skyld. Imidlertid kan den som har vært i en ATV-ulykke, også ha medvirket til ulykken. Dersom man har medvirket til ulykken med vilje eller uaktsomhet, kan erstatningen bli forholdsmessig redusert, eller i verste fall, falle helt bort. Eksempelvis kan man ha holdt for høy fart, eller kjørt ATV under ruspåvirkning.
I de aller fleste tilfeller vil det kun være snakk om en forholdsvis liten reduksjon i erstatningen.

Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgifter

I saker etter bilansvarsloven og under ansvarsforsikring har du som skadelidt krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokathjelp vil medføre at skadelidte avlastes fra å bruke mye tid og krefter på å selv fremsette krav overfor forsikringsselskapet.

Dersom du blir utsatt for en ATV-ulykke vil vi anbefale sterkt at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat 1. Vi jobber spesialisert med erstatningsrett og ATV-ulykker, og har svært god kjennskap til forsikringsselskapers arbeidsrutiner. Som spesialister innenfor feltet er vi drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter, og oppnår i de fleste saker svært gode resultater.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av din trafikkskadesak i løpet av 24 timer.

Klikk her for å lese mer om hva som skjer når du tar kontakt med PersonskadeAdvokat1.

Kilde:
https://www.vegvesen.no/_attachment/830728/binary/1024914?fast_title=Temaanalyse+%E2%80%93+Ulykker+med+ATV.pdf
https://www.okokrim.no/atv-all-terrain-vehicle-politiets-rolle-oppgaver-og-utfordringer.416994.no.html
https://www.dagsavisen.no/innenriks/strengere-atv-regler-1.476973
http://www.ofvas.no/kjoretoybestanden-31-12-2015/category680.html (statistikk på antall registrerte ATV)

Gratis vurdering av din sak.