Kristin Haukedal - gangen i en pasientskadesak

Advokat Kristine Haukedal har mange pasientskadesaker fra hele landet. Hennes erfaring er at mange får vesentlig høyere erstatning ved å bruke advokat. Når NPE fatter vedtak om at det foreligger en pasientskade, vil også skadelidte få dekket advokatutgiftene forteller Haukedal.

I både primær- og sekundærhelsetjenesten kan det oppstå feil. Det kan for eksempel oppstå et uhell under en operasjon eller annen prosedyre, man kan ha fått feil behandling, eller man kan ha fått feil eller forsinket diagnose på en sykdom eller tilstand. Dersom feilen fører til et økonomisk tap av en viss størrelse, kan man etter omstendighetene ha krav på erstatning.

Man kan også ha krav på erstatning dersom man har fått skade etter bruk av legemiddel, hvis du er påført smitte eller infeksjon i helsetjenesten, hvis du er påført en skade på grunn av teknisk svikt ved apparat eller redskap som er brukt, eller hvis du er påført skade som skyldes vaksinasjon.

Fordi det verken vil være hensiktsmessig eller praktisk mulig å holde en enkelt behandler ansvarlig for hver feil som gjøres, så har man bestemt at det er staten som skal ha dette ansvaret.

Hvis du blir påført en pasientskade i enten privat eller offentlig helsetjeneste, er det altså den statlige etaten Norsk pasientskadeerstatning, NPE, som er ansvarlig for å utbetale erstatning til deg.

Hvis du tror eller vet at du er påført en pasientskade, så bør du melde inn saken din dit. Søknadsskjema kan sendes digitalt eller per post, og skjemaet ligger tilgjengelig på NPE sine nettsider.

I denne artikkelen forteller vi mer om saksgangen hos NPE, og hvilke muligheter du har for å klage på de vedtak som fattes der.

Todelt saksbehandling

NPE vurderer om du har krav på erstatning

Når en sak er meldt inn til NPE, vil de i første omgang vurdere om du har et krav på erstatning. Får å avgjøre dette, innhentes det dokumentasjon som kan ha betydning for saken. Dette er blant annet uttalelse fra behandlingstedet man mener skaden skjedde, og dine medisinske journaler. Som erstatningssøker vil du få mulighet til å kommentere uttalelsen fra behandlingsstedet.

For å vurdere de medisinske problemstillingene i en sak, innhentes det en sakkyndig uttalelse fra en lege som er spesialist på den aktuelle skadetypen. En slik sakkyndig uttalelse skal gi en vurdering av behandlingen og oppfølgingen man har fått, og om det er sammenheng mellom gitt behandling og dine plager. I enkelte saker innhentes det flere sakkyndiguttalelser. Også slike uttalelser får erstatningssøkeren anledning til å kommentere før NPE tar en avgjørelse.

På dette tidspunktet i saksbehandlingen, har man i utgangspunktet ikke krav på å få dekket advokatutgifter. Man får kun dekket dette i unntakstilfeller. Det kan være hvis man ikke snakker norsk, hvis man har vansker med å lese, skrive eller snakke, eller hvis man av ulike årsaker ikke er i stand til å ta vare på egne interesser.

På bakgrunn av den informasjonen som innhentes, sakkyndiges vurdering og erstatningssøkerens egne innspill, vurderer NPE om du har krav på erstatning eller ikke. Dersom NPE mener at du ikke har krav på erstatning, kan du påklage denne avgjørelsen. Hvordan dette gjøres, og hva som skjer videre i en klageomgang, kommer vi tilbake til litt senere i artikkelen.

Beregning av erstatningen

Hvis NPE mener at du har krav på erstatning, blir det fattet vedtak på dette. Deretter blir saken sendt videre til ny saksbehandler, som vil beregne størrelsen på erstatningen. I denne forbindelse vil du få dekket utgifter til bistand av advokat, for å sikre at beregningene som gjøres er riktige, og at alle relevante momenter og erstatningsposter er tatt med.

Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som skaden har påført deg til nå, og vil påføre deg i fremtiden. Utgangspunktet er man skal være likt økonomisk stilt som man ville vært dersom pasientskaden ikke hadde skjedd.

Når saken oversendes til den som skal beregne erstatningen, blir erstatningssøker bedt om å opplyse om hvilket tap man mener pasientskaden har medført. På bakgrunn av blant annet disse opplysningene, vil NPE beregne hva du har krav på i erstatning. I første omgang sender de ut et forslag på erstatningsberegning. Dette forslaget kan man komme med innspill og tilbakemeldinger på. Etter at man har gitt sine innspill, vil NPE fatte vedtak på erstatningsberegningen. Siden vedtaket i utgangspunktet innebærer at saken er avgjort fra NPEs side, er det viktig at man vet hva man har krav på når man oversender informasjon om tapet sitt, slik at man får med alle relevante opplysninger.

Ved vårt kontor bistår vi til enhver tid i en rekke utmålingssaker. Vi er da i dialog med NPE, og opplever at våre innspille ofte leder til vesentlig høyere erstatning enn det som opprinnelig er foreslått fra NPEs side.

Dersom du er misfornøyd med utmålingen NPE har gjort i vedtaket, kan du klage på dette. Det samme gjelder dersom du innledningsvis får et vedtak som avslår at du har krav på pasientskadeerstatning.

Gangen i en pasientskadesak - Personskade Advokat 1

Norsk pasientskadeerstatning satte ny rekord i fjor da de utbetalte hele 1156 millioner kroner i erstatning etter at noe gikk galt på blant annet sykehus, hos tannlegen og fastlegen. Det ble meldt inn 5700 erstatningssaker og høyeste utbetaling var på 14 millioner. Vi vil i denne artikkelen ta for oss hvordan du bør gå frem dersom du har vært utsatt for en pasientskade.

Så hva skjer når du klager på et vedtak fra NPE?

Hvis du får avslag på søknaden om pasientskadeerstatning, eller du er uenig i erstatningsberegningen som er gjort, må du klage på dette innen tre uker. Da vil saken i første omgang bli vurdert på nytt hos NPE.

Dersom NPE ikke omgjør vedtaket sitt etter en ny vurdering, blir saken sendt til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Helseklage fungerer som et saksforberedende sekretariat for Pasientskadenemnda, som er NPEs overordnede klageorgan. Det vil si at det er Helseklage som foretar en juridisk redegjørelse av saken, og som sørger for at all relevant informasjon er innhentet. I noen saker har Helseklage myndighet til å avgjøre saken selv, mens i andre saker sendes den over for endelig avgjørelse i Pasientskadenemnda.

I forbindelse med en slik klageomgang, dekkes vanligvis ikke utgifter til juridisk bistand. Men dersom du velger å bruke advokat og klagen fører til at vedtaket omgjøres, så får du dekket nødvendige og rimelige utgifter til advokat i klageomgangen.

Hvis også Pasientskadenemnda gir avslag – hva skjer da?
I slike tilfeller har man ikke flere klagemuligheter. Det neste skrittet man i så fall kan ta for å forsøke å snu vedtaket, er å gå til søksmål mot NPE. Fristen for dette, er seks måneder fra man mottok Pasientskadenemndas vedtak.

I en eventuell rettssak kan man etter omstendighetene be om at det innhentes en ny erklæring fra en rettsoppnevnt sakkyndig. Dette vil typisk være aktuelt der man er uenig i den sakkyndige vurderingen som NPE tidligere har innhentet. Dersom det oppnevnes en ny sakkyndig for domstolene, vil man få en ny vurdering av behandlingen som er gitt, og av den skaden som er påført.

De aller fleste har i dag en innboforsikring hvor det er innbakt en rettshjelpsdekning. Denne kan man benytte seg av og vil i de fleste saker dekke utgifter til advokat og rettsoppnevnt sakkyndig oppad begrenset til kr. 100.000,-, mot en mindre egenandel. Før du eventuelt går til søksmål mot NPE, bør du imidlertid få en advokat til å gi en vurdering av din sak, og redegjørelse for den økonomiske risikoen et søksmål innebærer.

Få juridisk bistand fra spesialisert advokat
I en pasientskadesak kan det ha stor betydning for sakens utfall at man blir bistått av et advokatfirma med spesialkompetanse på personskadeerstatning. Dersom du får tilkjent erstatning skal denne utmåles etter en rekke lovfestede og ulovfestede regler. Her er det viktig at man har kjennskap til hva slags tap som kan kreves erstattet.

Ved vårt kontor bistår vi både i utmålingssaker, klagesaker og med å ta ut stevning for domstolene. Dersom du har fått avslag på erstatning eller et utmålingsvedtak du er uenig i, kan du når som helst ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende vurdering av din sak. Ta gjerne kontakt allerede i dag! Enten på telefon 22883060, på e-post: post@personskadeadvokat1.no eller ved å bruke vårt kontaktskjema.

Vi bistår i et stort antall pasientskadesaker til enhver tid, og har lang erfaring med å skaffe våre klienter den erstatningen de har krav på.

Gratis vurdering av din sak.