Da bør du lese dette!

angrepet eller skadet av hund erstatning

Advokat Fredrik Reinsborg har hatt mange klienter som har blitt angrepet av hund. Han avsluttet nylig en sak hvor en kvinne som hadde blitt angrepet av hund fikk tilkjent over en halv million kroner i erstatning. Bilde: PersonskadeAdvokat1 AS

Vi i PersonskadeAdvokat1 får inn mange personskadesaker hvor mennesker har blitt angrepet av hund. Som regel er dette hendelser hvor hunden har brutt fri og hundeeier ikke er tilstede, eller situasjoner der hundeholder er tilstede men mister kontroll på hunden. Det kan også forekomme at hundeholder forsettlig egger opp hunden til å angripe.

Hundeangrep kan føre til alvorlige personskader. Bitt kan gi varige skader på muskler, sener og nerver. Skadefølgene kan gi varige helseplager og påvirke evnen til å stå i jobb. Angrep av hund kan også føre til amputasjonsskader (f.eks. fingre, øre og nese). Amputasjoner og bittskader medfører som regel kosmetiske skader (arr/hudtransplantasjoner) og man vil ofte få smerteproblematikk/nevrologiske plager i det skadde området på kroppen. Skadefølger vil også påvirke funksjonsevnen for praktiske gjøremål. En hendelse hvor man blir brutalt angrepet av hund kan utløse psykiske skader. Hendelsen skjer ofte svært brått og uventet. Videre har dyreangrep en skremmende karakter.

Erstatning ved angrep av hund

Blir man angrepet av hund kan man ha krav på erstatning. Det er flere ordninger som kan være aktuelle.

Hundeeier har i utgangspunktet et objektivt ansvar for skader hunden forvolder. I skadeerstatningsloven § 1-5 er det slått fast at eier og innehaver av dyr plikter å erstatte skade som dyret volder på person uansett skyld.

Hundeloven ilegger hundeholder et generelt aktomshetskrav og regler om sikring. Overholdes ikke reglene kan man bli ilagt straff i tillegg til erstatningsansvar jf. hundeloven §§ 27 og 28. Etter § 28 kan hundeholder som forsettlig eller uaktsomt unnlater å forbygge eller avverge at hunden rettsstridig angriper eller skader person straffes med fengsel eller bøter.

Et hundeangrep kan i lys av dette lede til straffesak mot eier eller den som hadde ansvar for hunden på skadetidspunktet. I en slik sak vil skadelidte ha status som fornærmet. Kan hundeeiers handling eller unnlatelse karakteriseres som grovt uaktsom, dvs. at det foreligger et betydelig avvik fra forsvarlig handlemåte, kan man ha krav på oppreisning. Oppreisning er et skjønnsmessig utmålt erstatningsbeløp som fastsettes av retten. Ved utmålingen legger retten blant annet vekt på handlingens objektive grovhet, graden av skyld, skadelidtes subjektive opplevelse av hendelsen og skadeomfanget.

Oppreisningserstatningen kompenserer ikke skadelidtes økonomiske tap. Det er erstatning for tort og svie. Oppreisningen har også et tilsnitt av straff mot skadevolder. Politiadvokat kan i enkelte tilfeller bistå den skadde med å fremme oppreisningskrav. Er skaden betydelig har man krav på å få oppnevnt bistandsadvokat, som blant annet bistår med å fremsette det sivile oppreisningskravet i straffesaken.

Kommer retten til at hundeeiers handling ikke er grovt uaktsomt vil man ikke bli tilkjent oppreisningserstatning. Hundeeier kan like fullt ilegges erstatningsansvar for økonomisk tap etter hovedregelen om objektivt ansvar, samt menerstatning hvis skadefølgen er betydelig.

Straffesaken kommer ofte opp relativt kort tid etter hundeangrepet. Det tar tid før helse- og arbeidssituasjon stabiliserer seg etter en personskade. På tidspunkt for straffesaken vil man ofte ikke ha oversikt over varige men og økonomisk tap som følge av skaden. Selv om man blir tilkjent oppreisning i en straffesak kan det være aktuelt å fremme ytterligere erstatningskrav i framtiden.

Voldsoffererstatning

Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan som behandler søknader om voldsoffererstatning. Et hundeangrep kan falle inn under voldsoffererstatningsordningen. Dette fordrer imidlertid at det foreligger et voldsforsett fra hundeeiers side. Voldsoffererstatningsordningen dekker i hovedsak forsettlige legemskrenkelser og handlinger som bærer preg av vold eller tvang (Ot.prp.nr. 10 (2007-2008) side 39). I nemndspraksis er det i lys av dette slått fast at voldsoffererstatningsordningen kun dekker de tilfeller hvor hundeholder forsettlig benytter hunden som redskap for å påføre søker skade.

Det blir årlig registrert ca. 5.000 hundeangrep i Norge. Mange av disse fører til alvorlige personskader og store økonomiske tap. Heldigvis er det gode muligheter for å få erstattet sitt økonomiske tap. Og mange hundeeiere er ikke selv klar over at de ofte har forsikring som dekker det økonomiske tapet de kan bli ansvarlige for. Foto: Shutterstock

Eiers innboforsikring dekker som regel det økonomiske tapet

Selv om voldsoffererstatningsordningen ikke er aktuell, vil hundeeier ha et erstatningsansvar når skaden er voldt pga. hans uaktsomhet. De fleste innboforsikringer inneholder ansvarsdekninger. Forsikringsselskapet hefter da for erstatningsansvar som forsikrede pådrar seg. Det er i lys av dette hensiktsmessig å kontakte skadevolder med spørsmål om hvor han har sin innboforsikring. Deretter kan man melde krav til forsikringsselskapet.

Etter skadeerstatningsloven har man krav på erstatning av påført og fremtidig inntektstap, utgifter og hjemmearbeidstap. Ved betydelige varige men har man også krav på særskilt beregnet menerstatning. På samme måte som oppreisning er dette erstatning for ikke-økonomisk tap. Menerstatningen skal kompensere for skadens innvirkning på livskvalitet og livsutfoldelse. Erstatningspostene man har krav på er de samme uavhengig av om saken behandles av Kontoret for voldsoffererstatning eller hundeholders forsikringsselskap.

Advokatutgifter dekkes også av forsikringsselskapet

Ved krav under ansvarsforsikring får man også erstattet rimelige og nødvendige utgifter til juridisk bistand. Har du blitt angrepet av hund anbefaler vi at du kontakter advokat. PersonskadeAdvokat1 tilbyr gratis vurdering av din skadesak. Vi har også omfattende erfaring med personskadesaker forårsaket av hundeangrep.

Viser det seg hundeeier ikke har noen forsikringsdekninger som dekker pådratt erstatningsansvar, så er det en mulighet å fremme erstatningskrav mot skadevolder som privatperson. Dekningsmuligheten er her dårligere enn hos et stort forsikringsselskap. Det er også en større risiko for at erstatningsansvar for privatpersoner lempes av hensyn til den ansvarliges økonomiske bæreevne. Dette gjelder særlig i de sakene hvor skaden har ført til svært store økonomiske tap.

Private ulykkes- og uføreforsikringer ved hundeangrep

Private ulykkes- og uføreforsikringer på skadelidtes hånd vil også kunne gi rett til utbetalinger hvis man har blitt angrepet av hund. I slike saker er det viktig å få utredet skadefølgene til ekstern medisinsk spesialist etter at tilstanden har blitt stabil. Krav under slike dekninger er også noe advokat kan bistå med.

Personskadesaker etter angrep av hund er ofte omfattende saker. Det vil i de fleste tilfeller lønne seg med bistand fra spesialisert advokat. Har du blitt angrepet av hund anbefaler vi derfor at du så snart som mulig tar kontakt med oss for en vurdering av din skadesak.

Gratis vurdering av din sak.