Advokat Anders Foss er glad for at den nye erstatningsordningen endelig er på plass. Han skulle ønske flere foreldre tok kontakt når ulykken var ute. Selv om vi har en ny ordning på plass, er det mange som fremdeles ikke får den erstatning de har krav på forteller han fra sitt kontor i Oslo. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Rundt 166.000 barn og unge behandles hvert år for større eller mindre skader hos lege eller sykehus i Norge. Barn i alderen et til tre år og de over ni år er mest utsatt. For enkelte vil skade føre til varig men og redusert livskvalitet. Barn som blir skadet for livet, i for eksempel en trafikkulykke, skal få riktig erstatning. Dette er bakgrunnen for at vi nå har fått nye regler om barneerstatning, forteller erstatningsadvokat Anders Foss.

Tar du kontakt med PersonskadeAdvokat1 vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter at barn har blitt skadet. Vi jobber kun med personskaderett og er godt vant til å jobbe mot forsikringsselskapene for å ivareta våre klienters rettigheter. Vår hovedmålsetning er at alle våre klienter skal få mest mulig erstatning og gjennomgående oppnår vi svært gode resultater for våre klienter.

Dette må du vite om de nye reglene

Den 1.mars 2018 trådte endringene i skadeerstatningsloven om standardisert inntekstaperstatning til barn (skl. § 3-2a) i kraft.
Blant lovendringene er det viktig å merke seg at de standardiserte barneerstatningsreglene nå gjelder for personer som er yngre enn 19 år på skadevirkningstidspunktet, mot tidligere 16 år.
Endringene innebærer også et betydelig høyere erstatningsnivå.

Tidligere ble total erstatning for barn beregnet og basert på medisinsk invaliditetsgrad. Med lovendringen skiller man mellom utmåling av erstatning for inntektstap og menerstatning. Utmålingen av erstatning er standardisert og nærmere regulert ved tabeller fastsatt i den nye forskriften om standardisert inntekstaperstatning til barn. Videre blir utmåling av erstatning for tap av hjemmearbeid skilt ut som en egen post, forteller advokat Foss.

Tofasemodell

Barneerstatning skal nå utmåles etter en tofasemodell. I fase 1 skal det ytes en såkalt «overgangserstatning» som tar sikte på å dekke inntektstap frem til og med det året barnet fyller 21 år. Overgangserstatningen skal basere seg på medisinsk invaliditet. Kravet er en medisinsk invaliditetsgrad på minst 10%.

I fase 2 utmåles det en erstatning som skal dekke inntektstapet fra og med det året barnet fyller 22 år. Utmålingen av denne erstatningen skal basere seg på skadelidtes ervervsmessige uførhet. Skjæringstidspunktet på 21 år er begrunnet med at skaden da normalt vil ha stabilisert seg, slik at man vil ha et bedre grunnlag for å vurdere skadelidtes ervervsevne. Et unntak gjøres imidlertid for personer som åpenbart har en uførhetsgrad på 100%. For disse kan erstatningen fastsettes tidligere enn det året vedkommende fyller 21 år, sier advokat Foss.

Den nye ordningen innebærer at erstatningsnivået for barn og unge heves betraktelig. Foto: Shutterstock

For unge skadelidte med særskilt høye inntekter er det blitt opprettet en sikkerhetsventil. Det innebærer at personer som hadde en gjennomsnittlig arbeidsinntekt på 5 G (G = grunnbeløpet i folketrygden) eller mer de to siste årene før skadevirkningstidspunktet, kan få et forhøyet beløp av det som følger av utmåling etter tofasemodellen.
Det er også innført et alternativ til erstatningsutmåling etter tofasemodellen. Personer med en medisinsk invaliditetsgrad til og med 25% er gitt en valgfrihet til å kreve engangserstatning etter en modell basert på medisinsk invaliditet. Det oppstilles et minstekrav på 10% medisinsk invaliditet. Hensikten er å legge til rette for et enklere og raskere oppgjør ved mindre og mer moderate skader, forteller den erfarne erstatningsadvokaten.

Bakgrunnen for den nye modellen er at den tidligere ordningen hadde et korrelasjonsproblem mellom størrelsen på medisinsk invaliditet og ervervsmessig uførhet, noe som kunne føre til betydelig under – eller overkompensasjon for skadelidte. Formålet med lovendringene er å styrke det erstatningsrettslige vernet til unge skadelidte og etablere et mer treffsikkert og nyansert utmålingssystem, forklarer Foss.

Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgifter

Både i saker etter bilansvarslova og under ansvarsforsikring har man krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokaten vil kunne bistå med å kartlegge tapet og fremme krav mot selskap/skadevolder etter personskade.
Dersom ulykken er ute vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber kun med erstatningsrett og er drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter. Som et av Norges mest spesialiserte innen feltet oppnår vi i de fleste saker svært gode resultater for våre klienter. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag, og finn ut hva vi kan hjelpe deg med videre, avslutter advokat Foss.

Gratis vurdering av din sak.