Advokat Anders Foss - PersonskadeAdvokat1 AS

Advokat Anders Foss har hatt mange klienter som har vært utsatt for hundeangrep. Han ser ofte at mange dessverre går glipp av store erstatningsutbetalinger ved å kjøre sin sak på egen hånd. Han skulle ønske flere tok kontakt for en gratis vurdering av sin skadesak. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

De fleste hundeeiere i Norge har ingen anelse om hvordan hunden deres er forsikret. Det kan koste de flere titusenvis av kroner, viser en fersk undersøkelse utført av Tryg Forsikring.

Forsikringsselskapene i Norge mottar årlig flere hundre henvendelser fra hundeeiere som lurer på hvordan de kan forsikre seg mot skader som hunden deres potensielt kan påføre andre dyr og mennesker.

Det de fleste ikke vet er at de allerede har denne forsikringen via sin innboforsikring skriver Tryg Forsikring i en fersk pressemelding.

Innboforsikringen har en ansvarsforsikring som dekker hundeskader

De aller fleste nordmenn har en innboforsikring og denne inneholder en ansvarsdekning som kan komme til anvendelse dersom du påfører andre en skade som leder til et økonomisk tap. Hunden din defineres som en del av ditt innbo og slik sett så vil forsikringen også dekke det økonomiske tapet din hund kan påføre andre.

Sett at hunden din i forbindelse med lek hopper opp på din nabo som faller og slår seg kraftig. Dersom du så skulle få en henvendelse fra naboen med krav om dekning av utgifter til fysioterapeut, ødelagte klær eller i verste fall inntektstap eller menerstatning så bør du ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å høre om de kan hjelpe deg. I de aller fleste tilfeller så vil innboforsikringen mot en mindre egenandel dekke skadelidtes økonomiske tap fullt ut.

På lik linje med at innboforsikringen dekker tap som din hund kan påføre andre personer så kan den også dekke skader på andre dyr. Ofte blir veterinærregningen høy når dyr skades, det er da godt å vite at du ikke selv må betale hele regningen.

Hundeskader på inventar, som for eksempel sofa, tv og andre kostbare gjenstander dekkes også av innboforsikringen.

Dårlig samvittighet fører ofte til utbetalinger en ikke er pliktig til

Advokat Anders Foss i PersonskadeAdvokat1 ser ofte at mange fort får dårlig samvittighet og utbetaler ukritisk store erstatningssummer de strengt talt ikke trenger. Generelt så har de fleste nordmenn ikke god nok oversikt over sine forsikringsordninger. Mange betaler for samme forsikring i flere forsikringsselskaper og mange har forsikringer som de ikke benytter seg av når uhellet er ute. Vi ser dette spesielt ofte når det kommer til skader som hund påfører andre, eller barn som volder skade på ting eller person.

Han anbefaler alle å ta en ordentlig gjennomgang av sine forsikringer. Ikke bare kan du spare tusenvis av kroner, men du får samtidig en oversikt over hva du faktisk er forsikret for, sier den erfarne erstatningsadvokaten.

De fleste hundeeiere har for dårlig kjennskap til hvilke forsikringsordninger de har. Uvitenhet om egne dekninger fører ofte til høye og unødvendige utbetalinger. Foto: Shutterstock

Hva bør du gjøre dersom du blir bitt av hund?

Dersom du selv eller du har husdyr som blir utsatt for hundeangrep bør dette meldes til politiet så raskt som mulig. Ta også bilder på stedet som kan brukes som bevis for at det er hunden som har forårsaket skaden. Du kan slik sett stå sterkere bevismessig dersom hundens erstatningsansvar på et senere tidspunkt skulle bli bestridt av eier.

Den som forsettlig eller uaktsomt misligholder sine forpliktelser som hundeholder kan bøtelegges eller fengsles med en strafferamme på inntil 6 måneder. Det skal imidlertid mer til for å ilegge straffeansvar enn erstatningsansvar. Selv om politiet henlegger saken så er du altså ikke avskåret fra å kreve erstatning fra hundeieren eller hans forsikringsselskap. Det må imidlertid være klare holdepunkter for at det er hunden som har forårsaket skaden.

I frykt for å måtte betale flere titusenvis av kroner i erstatning vegrer dessverre mange hundeeiere seg for å erkjenne ansvar for hundens skadeforvoldelse. Advokat Foss anbefaler derfor at en så snart som mulig ber hundeeier om å opplyse om hvor de har sin innboforsikring. Ved å melde skaden direkte til forsikringsselskapet så unngår en at saken trekker ut i tid og at den fører til unødvendige diskusjoner om ansvar og erstatningsposter.

Er du blitt påført en større personskade og fått et økonomisk tap så bør du ta kontakt med spesialisert advokat.

Klikk her for å lese mer om hvilke erstatningsordninger som kan bli aktuelle ved hundeskade.

Forsikringsselskapet skal dekke advokatutgifter

I saker under ansvarsforsikringen har du som skadelidt krav på dekning av «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. Advokaten vil blant annet kunne bistå med å velge kompetent legespesialist uten for nær tilknytning til forsikringsselskapet, kartlegge tapet og fremme krav mot forsikringsselskapet etter personskade.

Dersom du blir utsatt for en hundeskade vil vi sterkt anbefale at du tar kontakt med advokatene i PersonskadeAdvokat1. Vi jobber spesialisert med erstatningsrett og hundeskader, og har god kjennskap til forsikringsselskapers arbeidsrutiner. Som spesialister innenfor feltet er vi drevne i å jobbe mot forsikringsselskapene for å sikre våre klienters rettigheter, og oppnår i de fleste saker svært gode resultater.

Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag for en uforpliktende samtale. Vi gir deg en gratis vurdering av dine muligheter for erstatning etter hundeskade i løpet av 24 timer.

Kilder:
-Wipikedia
-Tryg Forsikring

Gratis vurdering av din sak.