Dette bør du vite.

Kristin Haukedal - erstatning etter trafikkulykke

Advokatfullmektig Kristine Haukedal påpeker at det er viktig å oppsøke legevakt eller sykehus så fort som mulig etter en ulykke for å få dokumentert skadene en er påført. Det er også lurt å ta kontakt med advokat tidlig i prosessen slik at skadesaken kommer på rett spor fra starten av. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå ble 733 personer skadd enten som fører eller passasjer på mopeder og lettmotorsykler i 2016. I 2017 var tallet 693.

Advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1 Kristine Haukedal, bistår mange personer som har vært utsatt for trafikkulykker. Hennes erfaring er at førere på mopeder og lettmotorsykler ofte blir påført både alvorlige og langvarige personskader. – Som fører av lettmotorsykkel eller moped er man naturligvis ekstra utsatt på veien. Man har ingen ytre beskyttelse, og vi ser derfor ofte at man kan bli påført store personskader i disse ulykkene, sier Haukedal.

Hva kan du ha krav på?

-Mange førere av mopeder og lettmotorsykler er ofte unge og uerfarne på veiene, noe som gjør at risikoen for å bli utsatt for en ulykke er ekstra høy. Disse førerne er ofte heller ikke kjent med at de kan ha krav på erstatning for personskader som skyldes en ulykke, sier Haukedal.

Dersom man er påført et økonomisk tap etter å ha blitt skadet i en trafikkulykke, har man krav på å få dekket dette tapet. Erstatningen kan omfatte både påført og fremtidig inntektstap, påførte og fremtidige merutgifter, hjemmearbeidstap, og menerstatning. Ofte blir det aktuelt med erstatning for forsinket utdannelse i disse sakene. I tillegg utløser ulykken rett til utbetaling under fører- og passasjerulykkesforsikringen dersom du blir påført en varig medisinsk invaliditetsgrad. Klikk her for å lese hva vi tidligere har skrevet om menerstatning.

Dersom ulykken skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra skadevolders side, kan man som skadelidt også ha krav på oppreisning. Vi har tidligere publisert et innlegg om oppreisning her.

Erstatningsreglene er både omfattende og kompliserte, og saksbehandlingen i disse sakene kan ofte gå over lengre tid. Dersom du har vært utsatt for en trafikkulykke anbefaler vi sterkt at du kontakter en spesialisert personskadeadvokat, slik at du kan få hjelp til å fremme alle krav du måtte ha ovenfor forsikringsselskapet.

For mer informasjon om gangen i en trafikkskadesak, kan du klikke her for å lese et tidligere publisert innlegg.

Erstatning etter ulykke på moped

Førere av moped og lett MC har vesentlig større risiko for ulykker sammenlignet med andre MC-førere. Ofte fører ulykkene til store økonomiske tap, det er da kjekt å vite at vi har gode erstatningsordninger i Norge. Bilde: Shutterstock

Hva bør du gjøre hvis du blir skadet?

Dersom man blir påført personskade i en slik ulykke, kan du ha krav på erstatning. Det er forsikringsselskapet til den skadevoldende parten som i så fall vil være erstatningsansvarlig.

Forsikringsselskapene stiller imidlertid relativt strenge krav til dokumentasjon av skadeomfanget, for at de skal erkjenne ansvar. Advokatfullmektig Haukedal anbefaler derfor at man umiddelbart oppsøker legevakt eller sykehus for å få dokumentert alle skadene man er påført.

-Rett etter en ulykke er det vanskelig å vite om man er påført langvarige plager eller ikke, sier Haukedal. Hun presiserer at det er svært viktig at man fortsetter å oppsøke lege for behandling og dokumentasjon av plagene, dersom disse vedvarer.

Ofte ser man at personer som har vært i ulykker med motorsykler eller mopeder har blitt påført flere ulike skader. Noen av disse kan være mer diffuse smerter og ubehag, mens andre kan være konkrete synlige skader som brudd og sår. -Det er veldig viktig at alle plager man har etter ulykken, noteres ned av legen ved første konsultasjon. Dette gjelder også plager som fremstår som mindre fremtredende innledningsvis, sier advokatfullmektig Haukedal.

Årsaken til at dette er så viktig, er at man ofte ser at det er de synlige skadene som får mest oppmerksomhet av både skadelidte og behandlere. Dersom man er påført bruddskader i tillegg til andre skader på nakke, rygg eller hode, er det normalt at bruddskadene får mest oppmerksomhet fra både behandlere og skadelidte selv i den første perioden etter skaden, sier Haukedal. -Det er først etter en stund, når denne type skade er leget, at andre og ikke-synlige plager i for eksempel hodet, rygg og nakke blir tydeligere. Det er ofte at de ikke-synlige plagene viser seg å være de mest omfattende og smertefulle plagene over lengre tid. Hvis dette er tilfelle, er det essensielt for forsikringssaken at man har vært regelmessig hos fastlegen for å dokumentere disse plagene.

Dekning av juridisk bistand i trafikkskadesaker

I saker etter bilansvarslova har man krav på å få dekket «rimelige og nødvendige» utgifter til juridisk bistand. En advokat vil kunne bistå med å kartlegge hvilke tap du har hatt, og hvilke krav man kan gjøre gjeldende ovenfor forsikringsselskapet. I PersonskadeAdvokat1 jobber vi spesialisert med personskadeerstatning, og har lang erfaring med erstatningssaker ved ulykker med moped og lett motorsykkel. Vi tilbyr alltid gratis vurdering av din skadesak, og kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat allerede i dag.

Gratis vurdering av din sak.