Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser at hele 29 mennesker omkom i det landsbaserte arbeidslivet i Norge i fjor. Selv om det var en liten oppgang i 2017 viser det seg nå at nivået på arbeidsskadedødsfall har stabilisert seg på et langt lavere nivå enn hva en har sett i siste tiårsperiode hvor ca. dobbelt så mange omkom.

29 døde i norsk arbeidsliv i 2018 er 29 for mange sier advokat Anders Foss. Han mener at mange virksomheter har stort forbedringspotensiale når det kommer til HMS og at dødstallene burde vært lavere. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Vi i PersonskadeAdvokat1 synes det er positivt at antallet har stabilisert på et lavere nivå enn tidligere. Likevel mener vi at 29 arbeidsskadedødsfall er 29 for mye. Derfor mener vi at det er viktig alle aktørene i norsk arbeidsliv jobber enda mer og enda bedre med å forebygge ulykker.

Tar du kontakt oss vil du få hjelp av advokater som jobber spesialisert og har lang erfaring med å kreve erstatning etter yrkesskader. Vi jobber kun med personskaderett og har alltid som hovedmålsetning at våre klienter skal få mest mulig erstatning etter en ulykke.

Klikk her for å lese mer om hva som skjer når du tar kontakt med advokatfirmaet PersonskadeAdvokat1.

Vanligvis er det flest arbeidsskadedødsfall i fire næringer: Industri, bygg og anlegg, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske.

Flest dødsulykker i industrien

Industrien er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske arbeidslivet, og historisk sett har næringen hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene. I 2018 er industrien den næringen som har flest arbeidsskadedødsfall. Det var 6 personer som omkom og 5 av disse skjedde i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

I næringen er det generelt mange registrerte yrkesskader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i relasjon med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Vanlige årsaker til ulykker er at maskiner eller utstyr mangler nødvendig vern, eller at strømmen ikke er koblet ut ved vedlikehold. I en fersk pressemelding fremgår det at det nettopp er i denne bransjen at Arbeidstilsynet vil sett inn mest ressurser i 2019, og det vil bli brukt både meldte tilsyn og tilsynsaksjoner for å få dødstallene ned.

Nedgang i arbeidsskadedødsfall i bygg og anlegg

Historisk sett så har denne næringen hatt flest dødsulykker, men i 2018 var antallet rekordlavt med kun 4 omkomne. Dette viser at Arbeidstilsynets prioritering av tilsyn og veiledning i denne bransjen har vært vellykket. Mange har virksomhetene har fremdeles et stort forbedringspotensial. Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og dødsulykker i næringen. Noe som er særlig viktig å påpeke er arbeidsgivers ansvar, som både skal foreta risikoanalyse av arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, sier advokat Anders Foss i PersonskadeAdvokat1.

Klikk her for å lese mer om yrkesskader i bygg og anleggsbransjen.

Det skjer fremdeles mange dødsulykker i det norske arbeidslivet. Arbeidstilsynets gode innsats har imidlertid ført til at antallet har halvert seg det siste tiåret. Foto: Shutterstock

Dødsulykker i jordbruk og transport

Innen denne bransjen foreligger det en svak oppgang. Alle de 5 omkomne i 2018 var registrert innen jordbruk, og tre av de omkomne var over 67 år. Alle jordbruksulykkene skjedde i forbindelse med bruk av kjøretøy eller annet arbeidsutstyr.

Mange bønder er organisert som selvstendig næringsdrivende.

Klikk her for å lese mer om hva du bør være oppmerksom på som selvstendig næringsdrivende.

Det er også registrert fem dødsfall innen transport og lagring i 2018 og dette er på samme nivå som for de to forutgående årene. Fire av de fem ulykkene i 2018 var trafikkulykker der fører av kjøretøyet omkom.

Klikk her for å lese mer om hva du bør være oppmerksom på når du er utsatt for trafikkulykke i jobb.

Flest ulykker ved bruk av kjøretøy og maskiner

Det er stor variasjon i hva som utgjør risiko fra bransje til bransje i norsk næringsliv, men et fellestrekk ved ulykkene i 2018 er at de fleste dødsulykkene skjer ved bruk av kjøretøy eller større maskiner. Trafikkulykker er mest utbredt, men mange ulykker skjer også ved bruk av traktor eller andre landbruksmaskiner, anleggsmaskiner og løfteutstyr.

Arbeidstilsynet vil i 2019 fortsette å gjøre en innsats i risikoutsatte næringer med fokus på tilsyn og veiledning. I tillegg vil Arbeidstilsynet også jobbe for varige forbedringer i arbeidsmiljøet i utsatte virksomheter i andre bransjer i det landbaserte arbeidslivet, avslutter advokat Foss.

Gratis vurdering av din sak.