Kristin Haukedal - erstatning etter yrkesskade

Utgangspunktet i norsk rett er at du skal bli stilt økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd, sier advokat Kristine Haukedal i PersonskadeAdvokat1. I denne artikkelen beskriver hun nærmere hva du kan ha krav på dersom du har vært utsatt for en ulykke. Foto: PersonskadeAdvokat1

Å bli påført en personskade kan være av stor velferdsmessig betydning for den det gjelder. I tillegg til at det kan gi både sosiale og helsemessige belastninger, kan det også medføre store endringer i den enkeltes økonomi.

Advokat i PersonskadeAdvokat1 Kristine Haukedal jobber spesialisert med personskadeerstatning. Hun forteller at et viktig erstatningsrettslig utgangspunkt, er at skadelidte skal stilles økonomisk som om skaden ikke hadde skjedd. Blir du for eksempel påført en personskade i trafikkulykke, en arbeidsulykke, i en voldshendelse, eller ved en pasientskade, har du altså krav på erstatning for det økonomiske tapet som skaden medfører.

Dette er hovedregel og utgangspunkt, men det finnes en rekke lovfestede og ulovfestede regler som man må ta hensyn til når det økonomiske tapet skal beregnes.

Så hva har man egentlig krav på?

Inntektstap
Det påførte inntektstapet er antakelig den erstatningsposten som er lettest å måle i kroner og øre. Her ser man på hva skadelidte hadde i inntekt før skaden inntraff, og sammenlikner med hva man har i inntekt etter skaden.

-Noen skadelidte faller for eksempel helt ut av arbeidslivet og får et tap i inntekt på grunn av dette. Andre blir tvunget til å gå ned i lønn ved at man må bytte arbeidsplass, trappe ned på arbeidstiden, eller ved at man ikke lenger kan ta vakter som gir overtidsbetaling og bonus, forteller Haukedal.

Det finnes flere ulovfestede regler for hvordan utmålingen skal gjøres. For eksempel vil det gjøres fradrag for utgifter man sparer ved at man ikke lenger står i jobb. Fordi du må betale inntektskatt på lidt inntektstap, beregnes det også et ekstra skattepåslag i erstatningen.

Det påførte inntektstapet beregnes på samme måte, uansett hva slags skade du er påført. Når det gjelder det fremtidige inntektstapet derimot, gjelder det ulike regler for utmåling avhengig av om du er påført en yrkesskade eller annen type skade.

-For fremtidig inntektstap etter for eksempel en trafikkulykke, beregner man tapet helt konkret, forteller Haukedal. Men for fremtidig inntektstap ved yrkesskade, finnes det helt egne regler om standardisert beregning som må benyttes. Vi har tidligere skrevet om fremtidig tap ved yrkesskade.

Hjemmearbeidstap
Dersom skaden gir deg en redusert evne til å arbeide i hjemmet og utføre dine vanlige arbeidsoppgaver der, har du krav på erstatning også for dette. Kanskje må du leie inn hjelp eller benytte deg av utstrakt hjelp fra venner og familie.

Dersom man kan dokumentere at man har måttet leie inn folk til å arbeide i huset eller hagen fordi man er påført en skade, kan det være greit å beregne disse utgiftene. Men fordi man som oftest ikke har dette, så er hjemmearbeidstapet som regel en skjønnsmessig utmålt tapspost. Utmålingen må da bli gjort etter erstatningsrettslige prinsipper som er utarbeidet i langvarig rettspraksis.

Å beregne erstatning etter en personskade er ofte komplisert, og da er det viktig å få hjelp av advokat som er god på erstatningsrett og beregninger. Foto: Shutterstock

Utgifter til medisiner og behandling
Når man blir skadet kan man få en rekke utgifter til medisinske undersøkelser, behandlinger, hjelpemidler og annet. Erstatning for denne typen utgifter er å anse som et supplement til folketrygdens ytelser. Dette innebærer at den skadelidte har plikt til selv å undersøke hva man kan få erstattet fra det offentlige, og til å bruke det offentlige tjenestetilbudet til behandling. Egenandelene man må betale for behandling etter skaden, kan man få erstattet fra ansvarlig instans eller forsikringsselskap.

Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade, skal det offentlige dekke utgifter til medisiner og behandling. Da skal du altså slippe å betale egenandeler.

Erstatning for ikke-økonomisk tap
I en rekke saker hvor man er påført personskader, kan man også sitte igjen med varige mén og smerter, og noen har kanskje traumatiske opplevelser av skadehendelsen. Man kan bli stående i arbeidslivet, men dette kan gå på bekostning av sosiale relasjoner og livskvalitet. Dette er et tap som ikke kan måles i penger. Dette kan man få erstatning for igjennom menerstatning og oppreisning. Her må imidlertid visse vilkår være oppfylt, og det er ikke alle som har krav på dette.

Vi har tidligere skrevet om menerstatning og viktigheten av å bli bistått av spesialisert advokat her: Menerstatning.

Oppreisningserstatning har vi skrevet om her: Oppreisningserstatning.

Utmålingsreglene er kompliserte, og krever forhåndskunnskap
-Som sagt er utgangspunktet at du skal få dekket det økonomiske tapet du blir påført ved en personskade, forteller Haukedal. Dette innebærer helt enkelt at det økonomiske tapet skal dekkes av ansvarlig forsikringsselskap, person eller offentlig instans.

Som skadelidt har man imidlertid en tapsbegrensningsplikt. Dette innebærer for eksempel at man omfordeler husarbeidet innad i familien, og at man benytter seg av de offentlige ordningene som finnes. Dette kan være for å få dekket utgifter til hjelpemidler og behandling, eller det kan være å søke på sykepenger, arbeidsavklaringspenger osv. Det kan også være å søke kommunen om bistand til rengjøring, handling eller annet man trenger hjelp til.

Har du krav på erstatning, eller tror du at du kan ha det? I så fall anbefaler vi å ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din skadesak. Vi i PersonskadeAdvokat1 har lang erfaring med å skaffe våre klienter den erstatningen de har krav på. Dersom du kontakter oss, vil en av våre erfarne advokater gi deg vurdering av saken din innen 24 timer.

Gratis vurdering av din sak.