Visste du at du kan ha rett på erstatning?

Advokat Julia Victoria Gerhardsen

Advokatfullmektig Julia Victoria Gerhardsen jobber spesialisert med personskadesaker. Hun mener mange går glipp av erstatning fordi de ikke har god nok oversikt over hvilke forsikringer de har og hva de dekker. Mange av selskapets rådgivende leger er også for strenge i sine vurderinger, og mange får dessverre ikke den erstatningen de har krav på forteller hun. Foto: PersonskadeAdvokat1 AS

Ifølge FHI behandles omkring 12 % av landets innbyggere for skader hvert år. Mer enn 90 000 av skadene skjer i eget hjem eller i tilknytning til hjemmet. Bosted- og bostedsområder anslås som det vanligste skadestedet for alle aldersgrupper, tett etterfulgt av fritidsulykker. Ulykkesskader kan medføre et betydelig økonomisk tap for skadelidte. Ved ulykker i hjemmet vil erstatningens størrelse blant annet avhenge av ulykkens omstendigheter og hvilke forsikringsordninger skadelidte har.
Ved fritids- og hjemmeulykker er det avgjørende for erstatningsdekning at skadelidte enten har tegnet egne forsikringer eller at arbeidsgiver har tegnet utvidet forsikringsdekning som gir rett til utbetaling ved ulykkesskader utenom arbeidstid. Det er også viktig å være kjent med at en kan ha forsikringsdekning via ektefelle/samboers forsikringer, via din egen eller ektefelle/samboers fagforening, hvor det ofte ligger kollektive ulykkesdekninger. Bor du hjemme hos dine foreldre kan dine foreldre ha tegnet ulykkes- eller barneforsikring som kan være aktuell for deg. Les mer om private ulykkesforsikringer i vår artikkel erstatning etter fritidsulykke.

Ukjent terreng for skadelidte

Advokatfullmektig i PersonskadeAdvokat1, Julia Victoria Gerhardsen mener det er særlig viktig at man får oversikt over alle forsikringer som kan gi dekning. – Vi opplever at mange ikke er klar over at de besitter flere ulykkesforsikringer som kan summeres og dermed gi en betydelig økt erstatning ved en ulykke på hjemmebane. For eksempel er ikke skadelidte alltid klar over at det kan ligge en ulykkesdekning i samboerens forsikring, som også kan dekke skadelidte i tillegg til en eventuell fritidsulykkeforsikring som er tegnet av arbeidsgiver.
En ordinær yrkesskadeforsikring via arbeidsgiver dekker kun ulykker som oppstår i arbeidstiden på arbeidsstedet. Mange har derfor en eller flere ulykkes- og fritidsforsikringer som dekker skader og/eller sykdommer uansett når på døgnet ulykken oppstår. Manglende kunnskap om egne forsikringer medfører at mange går glipp av store erstatningsbeløp, mener Gerhardsen. – Eksempelvis kan et fall i trappen som barn utløse en varig skade som skadelidte sliter med i voksen alder. Mange er da ikke klar over at en barneforsikring kan inneholde en ulykkesdekning som kan gi rett på erstatning ved varig skade og/eller en månedlig utbetaling dersom skadelidte ikke kommer ut i jobb, eller ikke får fullført sin utdannelse som voksen. Les mer om innholdet i vår artikkel om barneforsikringer.

Mange går glipp av store erstatningssummer

Flere er også usikre på hva som kan dekkes gjennom forsikringen. – Vi opplever at mange tror at de kun har krav på visse behandlingsutgifter dekket, uten å være klar over at de øvrige erstatningspostene som kan dekkes gjennom en eller flere ulykkesforsikringer. Menerstatningen er en typisk erstatningspost som skadelidte ofte ikke er klar over. Utmålingen er basert på medisinske vurderinger som forsikringsselskapene enten innhenter fra egen rådgivende lege eller en spesialist som forsikringsselskapet velger. Ifølge Gerhardsen er det akkurat på dette punktet i forsikringssaken viktig at skadelidte bistås av en spesialisert advokat: – Vi erfarer stadig at skadelidte oppnår en økonomisk gevinst når vi enten går i dialog med selskapet om hvilken spesialist som bør gjøre vurderingen, eller at vi engasjerer en ekstern, uavhengig spesialist i saken. En skadesak kan fort bli ødelagt dersom en lar forsikringsselskapet selv velge hvilken spesialist som skal gjøre vurderingen.

Vi opplever dessverre at selskapets rådgivende leger eller spesialister de bruker jevnlig ikke innkaller skadelidte til klinisk undersøkelse og er ofte for strenge i sine vurderinger. I mange tilfeller kommer de til at det ikke foreligger årsakssammenheng mellom en ulykke og en skade eller så fastsettes den varige medisinske invaliditetsgraden for lavt. Dette får igjen stor betydning for hva du som skadet vil få utbetalt fra forsikringsselskapet, forteller Gerhardsen.

Les for eksempel om Baard (53) som etter en fallulykke i hjemmet kontaktet Personskadeadvokat1 for å gjennomgå forsikringsselskapets spesialisterklæring, som medførte en økning i hans erstatningsoppgjør fra kr. 585 000,- til kr. 2 425 000. Link: Baard fikk millionerstatning etter fallulykke i hjemmet.

Erstatning etter ulykke hjemme

Ulykker i hjemmet kan utløse rett til store erstatningsutbetalinger, men det er viktig å ha oversikt over hvilke forsikringer en har og melde fra til forsikringsselskapet i tide.

Dekning av advokatutgifter og bruk av rettshjelpsdekning

Ifølge advokatfullmektig Gerhardsen avventer mange med å kontakte advokat i forsikringssaker. – Dette skyldes ofte enten en bekymring for store advokatkostnader og/eller manglende kunnskap om egen forsikringsdekning.

Utfordringen med å avvente juridisk bistand er at forsikringsselskapene normalt har en meldefrist på 1-2 år etter skadehendelsen. – Erfaringsmessig ser vi at klienter som kontakter oss tidlig etter en skadehendelse kommer godt ut, selv om de i utgangspunktet er usikre på hvorvidt ulykkesskaden er erstatningsberettiget eller ikke. Personer som oversitter meldefristen arbeider mer i oppoverbakke, selv om vi likevel kan oppleve at forsikringsselskapene utviser en viss fleksibilitet.

En viktig grunn til at mange er tilbakeholdne med å kontakte advokat tidlig etter en ulykke, er ifølge Gerhardsen skadelidtes manglende kunnskap om muligheten for dekning av advokatutgifter. Mange er ikke kjent med at forsikringsselskapet kan erstatte advokatutgifter eller at innboforsikringen inneholder en rettshjelpsdekning opp til kr. 100 000,- i juridisk og sakkyndig bistand. – Innboforsikringen kan eksempelvis ved tvist åpne for at skadelidte får dekket mesteparten av utgiftene til en nøytral spesialisterklæring og advokat dersom forsikringsselskapet skulle motsette seg en nøytral vurdering. Du kan lese nærmere om mulighetene for dekning her: Visste du at du kan få erstatning av saksomkostninger fra det offentlige?

Har du vært utsatt for en ulykke i hjemmet og du lurer på om du kan ha rett på erstatning? Da anbefaler vi deg å ta kontakt med oss for en gratis vurdering av din skadesak. Vi i Personskadeadvokat1 har lang erfaring med å bistå i personskadesaker, slik at våre klienter får den erstatningen de har krav på. Ta gjerne kontakt med oss allerede i dag på telefon 22883060, via e-post post@personskadeadvokat1.no eller via kontaktskjemaet. Vurderingen vil være helt gratis, og du velger selv om du ønsker å bruke oss videre etter at du har vært i kontakt med oss.

Gratis vurdering av din sak.